Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Een huurovereenkomst ondertekenen / Huurprijzen en lasten

Huurprijzen en lasten

Hoe wordt de huur bepaald? Hoe verandert ze? Wat is er zo eigen aan een sociale woning? Wat wordt door de huurlasten gedekt? Dit artikel antwoordt op al deze vragen.

Vanaf 1 juli 2014 worden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur, de handelshuur en de pacht overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft dan gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

Keer geregeld terug naar onze website zodat u op de hoogte blijft van de wijzigingen.

De Commissie voor Juridische Bijstand blijft de vragen van de burgers beantwoorden.

Huurprijs

Het bedrag van de huur wordt vrij overeengekomen door de partijen.

De huurprijs kan elk jaar geïndexeerd worden volgens een welbepaalde formule om die prijs aan te passen aan de levensduurte. Die indexering gebeurt niet automatisch. Ze moet door de eigenaar aangevraagd worden.

De FOD Economie ontwikkelde een huurcalculator waarmee u de nieuwe huurprijs na indexering kunt berekenen.

Tijdens de contractduur en onder bepaalde voorwaarden kan de huurprijs verhoogd of verlaagd worden op vraag van de eigenaar of van de huurder. Raken de partijen het niet met elkaar eens, dan beslist de vrederechter of de huurprijs al dan niet herzien wordt.

Meer weten:

Brochure “De huurwet” uitgegeven door de FOD Justitie

Bijzonderheden voor sociale woningen

De huurprijs hangt af van de gezinsinkomsten, van het aantal kinderen ten laste, van het feit of iemand van het gezin gehandicapt is en van de waarde van de woning. In bepaalde gevallen kan de huurprijs beperkt worden of, integendeel, verhoogd.

De huurprijs wordt jaarlijks herzien.

Voor meer informatie over de berekening van de huurprijs voor sociale woningen kunt u terecht op de website van de BGHM.

Lasten

Los van de huur, moet de huurder nog lasten betalen of deze aan de eigenaar vergoeden. Die lasten hebben betrekking op het verwarmings-, stroom- en waterverbruik, het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes, bepaalde uitgaven gekoppeld aan de liften, de kosten verbonden aan de aanwezigheid van een conciërge.

De lasten moeten ofwel forfaitair vastgelegd worden (een vast bedrag per maand) of met de werkelijke kosten overeenstemmen. In dat laatste geval kan de huurder vragen om die kosten te bewijzen.

In de sector van de sociale woningen moeten de lasten met de werkelijke kosten overeenstemmen.

De berekening van die kosten en de verdeelsleutel daarvoor zijn vastgelegd in artikel 28 en volgende van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996.

Document acties