Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Ontdek ook ...

Ontdek ook ...

Publicaties en studies

Hieronder vindt u verschillende publicaties en studies die in het teken staan van de thema’s op deze portaalsite:

Studies en analyses

 

Publicaties

Colloquium

Document acties

Brussel ontdekken

Als multiculturele hoofdstad heeft Brussel 1001 gezichten die bezoekers en inwoners de stad telkens op een andere manier laten (her)ontdekken. De stad biedt ontelbare activiteiten om te doen, wijken om te bezoeken, restaurants om te ontdekken.

Om niets van dat alles te missen, wijst de website www.visitbrussels.be u de weg als u op zoek bent naar originele activiteiten, een hotel, een bar of een andere praktische inlichting.

Visitbrussels is het communicatiebureau voor het toerisme in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De directie Monumenten en Landschappen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert ook wandelgidsen.

Document acties

Statistieken per wijk

De Wijkmonitoring is een interactieve opvolgingstool voor de Brusselse wijken.

De Monitoring stelt een selectie van indicatoren ter beschikking die de dynamiek en territoriale verschillen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenschetsen. Kaarten, tabellen en grafieken illustreren de toestand van de wijken aan de hand van verschillende thema’s: bevolking, arbeidsmarkt, huisvesting…

Dankzij de Wijkmonitoring kan elke internetgebruiker snel en gemakkelijk de geregeld bijgewerkte statistiekgegevens over een bepaalde wijk opvragen.

Document acties

Duurzame woningen

Alles wat we doen in ons dagelijks leven, heeft een impact op onze omgeving: in het verkeer deelnemen, eten, boodschappen doen… Maar ook wonen. Wist u dat gebouwen (tertiaire gebouwen en woningen) verantwoordelijk zijn voor 71 %  van het energieverbruik in Brussel?

De energieprestaties van woningen verbeteren, is een sociale en ecologische maatregel om de klimaatproblematiek aan te gaan en om te anticiperen op de uitputting van de fossiele brandstoffen – en op de daaruit volgende ongecontroleerde prijsstijgingen. Toch is dat slechts één aspect van duurzaam wonen.
 
Duurzame woningen streven naar een kwalitatief, gezond, heilzaam, betaalbaar en bevorderlijk leefkader voor de bewoners, en dat met een zo beperkt mogelijke ecologische voetafdruk. Gebeurt dat op het niveau van een aantal woningen of een hele wijk, dan spreken we van een “duurzame wijk” of een “ecowijk”.
 
De kenmerken van duurzaam wonen:

  • Een maximale inperking van de energiebehoeften en van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen: nulenergie- of passiefgebouwen, bioklimaatconstructies, gebruik van lokale, hernieuwbare energiebronnen (zon, wind, aardwarmte, biomassa…).
  • Een inperking van de grijze energie van gebouwen en infrastructuren (dit is de energie nodig voor het gebruik van resources, de productie en het transport van gebruikte materialen), terwijl ook de bouwwerkzaamheden en de gebruikte bouwmaterialen extra aandacht kunnen krijgen (beter afvalbeheer van bouwplaatsen, hergebruik van elementen bij saneringen…).
  • Een optimaal beheer van de mobiliteit, waarbij actieve vervoerwijzen (wandelen, fietsen) en het openbaar vervoer bevoordeeld worden op de individuele auto. Duurzaam wonen bevordert bijvoorbeeld het gebruik van de fiets dankzij beveiligde fietsenstallingen in en bij woningen, de aanleg van veilige fietspaden…
  • Een geoptimaliseerd waterbeheer: reductie van de behoefte aan drinkwater (zuinige sanitaire toestellen enz.), opvang van regenwater voor huishoudelijk gebruik, natuurlijke zuivering en infiltratie van regenwater in de bodem, gescheiden rioleringssysteem enz.
  • Een inperking van het verbruik van goederen en van de afvalproductie in combinatie met de ontwikkeling van solidariteit en sociale samenhang: beschikbaarheid van circuits voor hergebruik en herstelling (kringwinkels), gedeeld gebruik van materiaal (bijv. tuinmachines enz.), selectieve ophaling van huishoudelijk en bouwafval, thuiscompostering van organisch afval (collectieve compostering, droge toiletten…) en gebruik van die humus in tuinen, moestuinen en groene ruimtes.
  • Een optimalisering van het ontwikkelingspotentieel van de natuur en biodiversiteit die de fauna en flora de kans bieden om zich te ontwikkelen en te diversifiëren, meer bepaald dankzij de toepassing van een biotoopcoëfficiënt op alle inrichtingen en constructies.
  • Een streven naar een sociaaleconomische, culturele en generationele vermenging.
  • Een participatieve aanpak die de (toekomstige) bewoners betrekt bij het creatieproces van een duurzame woning, vanaf het ontwerp of vanaf de start van de ombouw tot een duurzame woning.
  • Een begeleiding van nieuwkomers zodat ze zich kunnen integreren op een manier die aansluit op de doelstellingen van duurzaam wonen.

 
De doelstelling “duurzaam wonen” maakt deel uit van de gewestelijke beleidsverklaring 2009-2014. Een doelstelling die werd omgezet in de nieuwe ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 28 januari 2010 die de “duurzamewijkcontracten” invoert, naast de beheerscontracten voor de BGHM en het Woningfonds. Duurzaam wonen vindt ook stilaan ingang in de openbare huisvesting in het Brussels Gewest met een reeks maatregelen zoals passiefnormen voor nieuwbouw of lage-energienormen voor zware renovaties, de veralgemening van WKK-installaties in grote woongehelen, het gebruik en de productie van hernieuwbare energienormen in sociale woningen.
 
Binnen het Huisvestingsplan werd een reeks operationele maatregelen getroffen om het huisvestingsbeleid te laten evolueren naar een duurzaam-woonbeleid. Wat concreet inhoudt dat bestekken voor nieuwbouw voortaan geavanceerde, ecologische bouwtechnieken opleggen. Voor elke nieuwe constructie wordt voorrang gegeven aan materialen met een label, op basis van hernieuwbare grondstoffen. Warmtekrachtkoppelingen, productiesystemen voor hernieuwbare energie en de opvang van regenwater zijn eveneens elementen die voortaan systematisch deel uitmaken van een haalbaarheidsstudie.

Lees ook:

Duurzaam bouwen/renoveren

 

Document acties

Document acties