Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Begrijp de huurindexering

De huurindexering is gebaseerd op de gezondheidsindex. Deze index is de afgelopen maanden aanzienlijk gestegen. Wanneer een verhuurder besluit deze indexering toe te passen, kan de daaruit voortvloeiende verhoging van de huurprijs de huurder verrassen.
Hier zijn enkele toelichtingen om u te helpen deze indexering beter te begrijpen.

Wat is de gezondheidsindex?

De gezondheidsindex wordt onder meer toegepast voor de indexering van de huurprijzen. Deze index wordt afgeleid uit het indexcijfer van de consumptieprijzen dat rekening houdt met het prijsverloop van alle goederen en diensten.
De waarde van dit indexcijfer wordt bekomen door een aantal producten uit de korf van het indexcijfer van de consumptieprijzen te halen, met name alcoholische dranken (in de winkel gekocht of in een café geconsumeerd), tabakswaren en motorbrandstoffen, met uitzondering van LPG.

De indextabellen zijn beschikbaar op de Statbel-website van de FOD Economie.

Er bestaat ook een geïndexeerde huurprijscalculator (volgens de onderstaande formule).

Wat is indexatie?

Indexatie is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de kosten van levensonderhoud.

Indien dit in de huurovereenkomst voorzien is, kan de huurprijs elk jaar geïndexeerd worden, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

De Brusselse Huisvestingscode voorziet dat:

  • De indexatie niet automatisch verloopt: de verhuurder moet dit verzoek schriftelijk overmaken aan de huurder.
  • Dit verzoek heeft geen retroactief effect, behalve voor de drie maanden die voorafgaan aan de maand van het verzoek.
  • De indexatie niet hoger mag zijn dan het resultaat van de hieronder beschreven formule.

Bijvoorbeeld:

Er wordt in november 2020 een huurovereenkomst afgesloten, die op 1 december 2020 in werking treedt. De verhuurder kan vanaf 1 december 2021 een indexatie vragen. Indien hij/zij vergeet om dit te doen, kan hij/zij deze indexatie ook later vragen. Indien hij/zij dit verzoek echter pas in augustus 2022 uit, mag hij/zij de betaling van de indexatie echter slechts vragen voor de maanden mei tot juli (+ augustus) en uiteraard voor de daaropvolgende maanden.

Hoe wordt de indexatie berekend?

Om het bedrag van de geïndexeerde huur te kennen, wordt de volgende formule gehanteerd:

[Basishuurprijs x nieuwe index] / [Basisindex]

Waarbij:

  • de basishuurprijs de huurprijs is die in de overeenkomst wordt vermeld;
  • de basisindex is de index van de maand die voorafgaat aan de datum van afsluiting van de overeenkomst;
  • de nieuwe index is de index van de maand die voorafgaat aan de maand van de verjaardag van de overeenkomst.

Bijvoorbeeld:

Er is een huurovereenkomst afgesloten in november 2020, die op 1 januari 2021 van kracht gaat, voor een huurprijs van 700 euro. Voor de indexatie:

  • bedraagt de basishuurprijs 700 euro;
  • de basisindex is de index van oktober 2020;
  • elk jaar is de nieuwe index de index van de maand december.

Zijn de huurprijzen de enige die geïndexeerd worden?

De huurprijzen zijn niet de enige die worde geïndexeerd. De lonen en uitkeringen, bijvoorbeeld, veranderen ook in functie van de inflatie.

De indicatieve huurprijsschaal (waarop de website huurprijzen.brussels is gebaseerd) wordt eveneens aan het begin van elk jaar geïndexeerd volgens de gezondheidsindex.

Meer informatie

Abonneer u op onze nieuwsbrief