Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting publiceert zijn eerste activiteitenverslag

Om het recht op een behoorlijke huisvesting voor alle Brusselaars waar te kunnen maken, voert Brussel Huisvesting zeven opdrachten uit om wonen toegankelijker te maken, de kwaliteit van huisvesting te verbeteren en de partners te ondersteunen.
Een bloemlezing van opvallende resultaten én projecten, gerangschikt per opdracht, uit het nieuwe activiteitenverslag 2023.

Het doen naleven van de normen van veiligheid, gezondheid en uitrusting van huurwoningen

De inspecteurs van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) voerden een recordaantal van 1.480 controlebezoeken uit. De stijging t.o.v. 2022 is te danken aan de toename van het aantal inspecteurs.

De directie heeft 192 boetes voor een totaal bedrag van 1.243.099 euro opgelegd aan verhuurders omdat een niet-conforme woning verhuurd werd of een beslissing tot verhuurverbod niet nageleefd werd.

Omdat de bijna twintig jaar oude regelgeving een update nodig had, werden de normen van veiligheid, gezondheid en uitrusting vernieuwd: alle huurwoningen moeten een brievenbus hebben, vanaf 2025 worden rookmelders verplicht voor alle woningen en er werden nieuwe minimale woningkwaliteitsnormen uitgewerkt, die vanaf 2026 van kracht worden.

2023 was het eerste volledige jaar dat huurders werden opgevangen in één van de vijf, door de DGHI beheerde transitwoningen omdat ze hun ongeschikte woning moesten verlaten waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd. De bezettingsgraad van de transitwoningen schommelde rond 80% en drie huishoudens konden van de duur van de opvang gebruikmaken om een geschikte woning te vinden. Vier nieuwe transitwoningen worden momenteel verbouwd en zullen tegen eind 2024 klaar zijn.

Opsporen en bestrijden van leegstand

Een woning (of een deel ervan) gedurende meer dan 12 opeenvolgende maanden laten leegstaan, is strafbaar. De cel Controle van de directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen (DHLW) doet inspecties van vermoedelijk leegstaande woningen. In 2023 steeg het aantal met 74% tot 3.796 inspecties. De twee oorzaken van deze toename zijn de uitbreiding van het inspectieteam én een groot aantal inspecties in het kader van een door de ULB/VUB uitgewerkt model voor het identificeren van vermoedelijk leegstaande woningen.

Als de leegstand wordt bewezen én de eigenaar hiervoor geen geldige redenen heeft of geen overmacht kan inroepen, wordt een administratieve boete opgelegd. In 2023 steeg het totale bedrag van de opgelegde boetes met 40% tot 2.919.000 euro.

Toekennen van toelagen aan particulieren

De cel Huurtoelagen van de directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen (DHLW) kent twee types van financiële steun toe aan Brusselse huurders: de huurtoelage en de herhuisvestingstoelage.

Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe huurtoelage tot 31 december 2023 werden in totaal 11.733 aanvragen toegekend aan huishoudens die ingeschreven staan op de wachtlijst voor een sociale woning en die door de toelage financieel ondersteund worden in de betaling van de huurprijs.

Op 31 december 2023 waren er 10.511 dossiers in uitbetaling. Het verschil in aantal met de toegekende aanvragen is te wijten aan de opgeschorte of aangepaste dossiers (b.v. door de administratieve verwerking van een verhuizing) en de afgesloten dossiers (b.v. als de begunstigde verhuisd is naar een sociale woning).

In 2023 werd de jaarlijkse indexatie van het bedrag van de huurtoelage ingevoerd. Deze wijziging vereiste een aanpassing van de digitale applicatie waarmee de aanvragen voor een huurtoelage beheerd worden.

Bestrijden van discriminatie bij de toegang tot huisvesting

De cel Discriminatiebestrijding van de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) heeft 53 dossiers van meldingen van discriminatie bij de toegang tot huisvesting behandeld, waarvan er 42 ontvankelijk waren.

In 2023 werden de instrumenten tegen discriminatie op de huurmarkt versterkt. Een standaard kandidatuurformulier voor het huren van een woning werd opgesteld, met alle wettelijke informatie en bewijsstukken die een verhuurder mag vragen aan de kandidaat-huurder. De cel Discriminatiebestrijding lanceerde ook een oproep tot het uitvoeren van discriminatietesten aan verenigingen die ijveren voor de integratie via huisvesting (VIH) én verenigingen die actief zijn binnen het domein van de podiumkunsten. De kandidaten moeten verplicht een opleiding volgen. De uitvoering van de eerste testen is voorzien voor 2024.

Toekennen van subsidies aan de huisvestingsactoren

De directie Studies en Subsidies (DSS) verleent subsidies aan verschillende actoren om hun activiteiten op het vlak van huisvesting uit te voeren.

Een bedrag van 1.802.595,10 euro aan subsidies werd toegekend aan Grondregies, gemeenten en OCMW’s voor de socialisering van de huurprijzen van in totaal 1.385 woningen. Deze subsidies compenseren de inkomstenderving van de lokale partners op hun woningen die aan Brusselaars verhuurd worden tegen de gunstige voorwaarden van een sociale huurwoning.

Een bedrag van 1.791.192 euro aan subsidies werd toegekend aan de 16 gemeenten die een huisvestingsovereenkomst hebben ondertekend voor de financiering van gemeentelijke referenten voor de opvolging van de uitvoering van de opdrachten die in elke huisvestingsovereenkomst werd vastgelegd.

Informeren van het publiek over huisvesting in het Gewest

Voor alle vragen over huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen Brusselaars gratis bellen naar het nummer 0800 40 400.

De medewerkers van directie Huurtoelagen en Leegstaande Woningen (DHLW), de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) en het WoonInformatieCentrum (WIC) hebben in totaal 29.232 telefoonoproepen beantwoord, een daling met 3% ten opzichte van de 30.125 oproepen in 2022, én 25.158 e-mails beantwoord, een stijging met 13,85% ten opzichte van de 22.097 e-mails in 2022.

De website werd 246.474 maal bezocht, een stijging van 32% ten opzichte van de 186.418 bezoekers in 2022. Deze toename is vooral te wijten aan de interesse van de Brusselaars in de nieuwe regels voor huurindexering.

De Facebookpagina telde 5.000 volgers, een bereik van 283.500 personen, 3.900 interacties met de inhoud en 17.200 klikken op een link. De LinkedInpagina telde 345.500 weergaven, 990 volgers en 2.098 bezoekers. In 2023 heeft de cel Communicatie een pagina op Instagram en X gelanceerd.

Ondersteunen van het huisvestingsbeleid

De directie Juridische Zaken Huisvesting (DJZH) werkte in totaal 17 wetswijzigingen én nieuwe rechtsbepalingen uit die noodzakelijk waren voor de uitvoering van bepaalde acties van het Noodplan Huisvesting van de staatssecretaris voor Huisvesting. Dit juridische werk resulteerde in de goedkeuring van 10 besluiten, 3 ordonnanties, 2 voorontwerpen van ordonnantie én 2 voorontwerpen van besluit.

De directie heeft meegewerkt aan de hervorming van de regelgeving voor uithuiszettingen. Het doel van de hervorming is om zoveel mogelijk uithuiszettingen te voorkomen via betere ondersteuning van huurders én bemiddeling tussen huurders en verhuurders. Door deze belangrijke maatregelen staat preventie echt centraal in de nieuwe regelgeving: de uithuiszettingstermijnen werden verlengd, er mag geen enkele uithuiszetting gebeuren tijdens de periode van het wintermoratorium (tussen 1 november en 15 maart) én de verhuurders kunnen een vergoeding aanvragen bij het Gewestelijk Solidariteitsfonds voor de niet-betaalde bewoningsvergoedingen.

De directie werkte ook de ordonnantie uit tot invoering van een voorkeurrecht voor huurders van wie de huurwoning te koop wordt aangeboden. Het doel van het voorkeurrecht is Brusselse huurders de mogelijkheid te garanderen om eigenaar te worden van hun huidige woning. Het voorkeurrecht is van toepassing op alle huurovereenkomsten voor hoofdverblijf van een duur van negen jaar en langer. De huurders moeten gedomicilieerd zijn op het adres van de huurwoning.

Meer informatie

Lees alles over de acties, resultaten en projecten van Brussel Huisvesting in het activiteitenverslag 2023!

Abonneer u op onze nieuwsbrief