Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Huren / Woninghuurovereenkomst / FAQ / Ik ben student

Ik ben student

Wat is een "studentenwoninghuurovereenkomst" en waarin verschilt het van een gewone huurovereenkomst?

Een studentenwoninghuurovereenkomst is een woninghuurovereenkomst gesloten door of voor rekening van een student (door een ouder bijvoorbeeld) in het kader van diens studies. De Brusselse Huisvestingscode legt nieuwe specifieke regels op voor de studentenwoning. Deze regels zijn van toepassing op iedere studentenwoninghuurovereenkomst (die na 1 januari 2018 wordt afgesloten of hernieuwd) en vervangen de regels van de stelsels van de huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats of van gemeen recht op het vlak van:

Naast deze specifieke bepalingen zijn de gemeenschappelijke regels voor alle woninghuurovereenkomsten op de studentenwoninghuurovereenkomst van toepassing. Indien de woning wordt bestemd als hoofdverblijfplaats van de student, zijn de bepalingen voorzien in de huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats van toepassing. De bestemming als hoofdverblijfplaats is een feitenkwestie, het moet gaan om de effectieve en belangrijkste plaats van uw sociale en gezinsactiviteiten. Dit geeft aanleiding tot een betere bescherming van de huurder. De verhuurder moet zich akkoord hebben verklaard met deze vestiging, ook al gebeurt dat stilzwijgend, maar hij kan dit niet weigeren zonder zijn weigering te rechtvaardigen.

Ik ben student. Kan ik de verhuurder verplichten een studentenwoninghuurovereenkomst af te sluiten?

Neen. Om dit stelsel toe te passen is het akkoord van de verhuurder noodzakelijk. Als de partijen dus een duur van meer dan 12 maanden overeenkomen, valt de huurovereenkomst onder het gemeenrecht of onder het stelsel van hoofdverblijfplaats (afhankelijk van het feit of de huurder al dan niet zijn hoofdverblijfplaats op het adres van de woning vestigt). In dat geval gaat het niet om een studentenwoninghuurovereenkomst, ook al bent u student.

De woning die ik heb bezocht, draagt het label  "kwaliteitsvolle studentenwoning". Wat betekent dat? 

Voortaan bestaan er kwaliteitsnormen waaraan woningen moeten voldoen om een label van studentenwoning te krijgen. Het hoofddoel is de kwaliteit, aantrekkingskracht en homogeniteit van deze woonector te verhogen. Dit label wordt afgeleverd indien de woning aan een reeks criteria en verplichtingen voldoet. Zo moet het verhuurde goed onder andere beantwoorden aan elementaire vereisten inzake veiligheid, hygiëne en uitrusting. De verhuurder moet ook de toepassing van de studentenwoninghuurovereenkomst aanvaarden.

De studentenwoningen die voorzien zijn van een label worden gepubliceerd op een digitaal platform met een specifiek logo. Op dit platform vindt men nog andere inlichtingen die interessant kunnen zijn (fietsstalling, wifi-aansluiting, gemeubileerd, nabijheid van onderwijsinstellingen, enz.).

Kan mijn eigenaar de huurprijs wijzigen in de loop van de studentenwoninghuurovereenkomst?

Neen, in principe kan hij de huurprijs niet wijzigen.

Maar indien de studentenwoninghuurovereenkomst hierin voorziet, en de overeenkomst wordt hernieuwd, dan kan de verhuurder de huurprijs eenmaal per jaar indexeren. In de huurovereenkomst kan echter bepaald worden dat er geen indexering zal plaatsvinden of dat deze beperkt zal worden.

Ook kunnen de partijen, als de huurovereenkomst al enkele keren hernieuwd is geweest, onder bepaalde voorwaarden, ofwel op ieder moment, ofwel om de drie jaar, om de herziening van de huurprijs vragen.

Indien de student-huurder bij afloop van de huurovereenkomst in het gehuurde goed blijft wonen zonder dat de verhuurder zich daartegen verzet (ook indien de verhuurder op voorhand heeft opgezegd), wordt deze huurovereenkomst per periode van 1 jaar hernieuwd tegen dezelfde voorwaarden als die van de oorspronkelijke huurovereenkomst. Met andere woorden, indien de verhuurder meerdere opeenvolgende contracten van korte duur (minder dan 3 jaar) met de student-huurder ondertekent, moet de verhuurder telkens dezelfde huurprijs hanteren, behalve als hij vraagt om de huur te herzien of te indexeren. 

Ik heb onvoldoende spaargeld om de huurwaarborg te betalen. Kunnen studenten steun krijgen voor het samenstellen van de huurwaarborg?

Er bestaan gewestelijke steunmatregelen voor het samenstellen van een huurwaarborg voor een woning. Er zijn twee mogelijke oplossingen:

  1. Het Woningfonds: bij dit organisme kan een huurder een lening tegen 0% vragen. De huurder kan deze lening krijgen indien zijn netto belastbaar jaarinkomen als alleenstaande niet meer bedraagt dan 28.000 euro. De situatie van de huurder wordt op individuele basis bekeken, ook in geval van medehuur, met een verhoging van de afbetalingstermijn van 18 tot 24 maanden, een terugbetaling die 1 maand na de intreding in de woning kan aanvangen en een maximaal ontleend bedrag dat opgetrokken wordt van 90 tot 100% van het bedrag van de samen te stellen waarborg.
  2. Het Brugal fonds: een huurder kan zich tot dit fonds wenden indien hij geen toegang heeft tot het consumentenkrediet of indien hij niet over de middelen beschikt om een lening (zelfs met nultarief) terug te betalen. Dit fonds betaalt de waarborg in zijn/haar plaats en in zijn/haar naam, onder de vorm van een voorschot. In ruil daarvoor verbindt de huurder zich tot het betalen van een maandelijkse bijdrage van 5 tot 30 euro. De huurder kan eventueel van deze bijdrage worden vrijgesteld als het OCMW borg staat voor het bedrag. Bij afloop van de huurovereenkomst worden de bijdragen integraal terugbetaald aan de huurder, na een eventuele vermindering van het bedrag dat de huurder aan het Brugal fonds verschuldigd is.

Noteer echter dat het samenstellen van een huurwaarborg alleen verplicht is als de huurovereenkomst in een huurwaarborg voorziet. De Brusselse Huisvestingscode stelt dat een huurwaarborg, afhankelijk van de vorm, maximaal 2 (deposito op een geïndividualiseerde rekening) of 3 (bankwaarborg) maanden huur mag bedragen. Tot slot bestaan er ook nog andere types van waarborgen, zoals de borgstelling, het onderpand, enz.

Ik ben niet geslaagd voor een toelatingsexamen en wens mijn studentenwoninghuurovereenkomst vervroegd te beëindigen. Hoe kan ik dat doen?

De student-huurder kan de studentenwoninghuurovereenkomst vervroegd opzeggen, tot 1 maand voor zijn effectieve intreding in het gehuurde goed (waarvan de datum in de studentenwoninghuurovereenkomst staat vermeld). Hij moet dan wel gegronde redenen kunnen inroepen en deze kunnen aantonen. Bovendien  zal de student-huurder aan de verhuurder een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan één maand huur.

Onder "gegronde redenen" verstaat men bijvoorbeeld het mislukken van een academiejaar, waardoor het onmogelijk is de opleiding voort te zetten, zoals het niet slagen in een ingangsexamen of in een tweede zittijd, of een weigering van de instelling op het moment van de inschrijving.

Studentenwoninghuurovereenkomsten afgesloten voor een duur van minder dan 3 maanden kunnen niet vervroegd worden opgezegd.

Wat moet ik doen om een studentenwoninghuurovereenkomst te hernieuwen?

Indien de studentenwoninghuurovereenkomst werd gesloten voor een duur van 12 maanden, wordt de studentenwoninghuurovereenkomst hernieuwd indien de student-huurder bij afloop van de 12 maanden het gehuurde goed blijft bewonen zonder verzet vanwege de verhuurder (ook indien de verhuurder op voorhand heeft opgezegd). De studentenwoninghuurovereenkomst wordt per periode van 1 jaar verlengd, tegen dezelfde huurvoorwaarden als die van de initiële studentenwoninghuurovereenkomst. 

De huurprijs kan echter worden geïndexeerd of, voor zover de studentenwoninghuurovereenkomst voor minstens 3 jaar werd hernieuwd, herzien.

Indien de studentenwoninghuurovereenkomst is gesloten voor minder dan 12 maanden dan wordt deze huurovereenkomst tot 1 jaar verlengd indien de verhuurder geen opzegging betekent binnen de daarvoor voorziene termijn en de student-huurder ondanks de afloop van de duur van het contract, het gehuurde goed verder blijft bewonen zonder verzet vanwege de verhuurder. 

In dat geval wordt ervan uitgegaan dat de studentenwoninghuurovereenkomst gesloten werd voor de duur van één jaar vanaf de aanvangsdatum van de initiële huurovereenkomst. In dat geval blijven de huurprijs en de andere voorwaarden onveranderd ten opzichte van die van de initiële studentenwoninghuurovereenkomst.

Ik wens mijn studentenwoning te verlaten voor het einde van de huurovereenkomst. Wanneer en hoe moet ik mijn studentenwoninghuurovereenkomst opzeggen bij de eigenaar?

  • De student-huurder kan op ieder ogenblik zijn studentenwoninghuurovereenkomst beëindigen, zonder dat een vergoeding verschuldigd is, mits een opzegtermijn van 2 maanden aan de verhuurder.
  • Als de studentenwoninghuurovereenkomst ten einde loopt kan de student-huurder deze huurovereenkomst zonder opzegtermijn beëindigen. 
  • De student-huurder kan de studentenwoninghuurovereenkomst ook vervroegd opzeggen, tot 1 maand voor de intreding in het gehuurde goed (waarvan de datum in de huurovereenkomst staat vermeld). De student-huurder moet dan wel gegronde redenen kunnen inroepen en deze kunnen aantonen. Bovendien zal de student-huurder aan de verhuurder een vergoeding moeten betalen die gelijk is aan één maand huur.

Studentenwoninghuurovereenkomsten afgesloten voor een duur van minder dan 3 maanden kunnen niet vervroegd worden opgezegd.

De studentenwoninghuurovereenkomst is nog niet ten einde gekomen en de eigenaar heeft me een opzegtermijn betekend met het oog op het uitvoeren van werken in de woning om ze zelf te betrekken. Heeft hij het recht om dat te doen?

Neen. De verhuurder mag de studentenwoninghuurovereenkomst alleen beëindigen bij de afloop ervan en door het betekenen van een opzegging, minstens 3 maanden voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Dat betekent dat hij de studentenwoninghuurovereenkomst niet vervroegd mag beëindigen, ongeacht de reden. 

Als hij echter op beëindiging aandringt, kan de student-huurder proberen het geschil te regelen door zich te richten tot de vrederechter van de plaats waar de studentenwoning gelegen is, of tot een bemiddelaar, een verzoener of een arbiter.
 

Document acties