Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Adviezen

Adviezen

De Regering verzoekt de Adviesraad om advies over elk voorontwerp van ordonnantie en elk verordenend besluit die in hoofdzaak betrekking hebben op de huisvesting, met inbegrip van de huisvesting bij stadsvernieuwing.

De Regering verzoekt de Adviesraad om advies over elk voorontwerp van ordonnantie en elk verordenend besluit die in hoofdzaak betrekking hebben op de huisvesting, met inbegrip van de huisvesting bij stadsvernieuwing. De Adviesraad brengt tevens adviezen uit over het huisvestingsbeleid, met inbegrip van het beleid op het vlak van de stadsvernieuwing, op verzoek van de Regering, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement of op eigen initiatief als één derde van zijn leden hierom verzoekt.

2020-2021:

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen Gepubliceerde wetgeving
14 december 2020

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de verkiezingsdatum voor de adviesraden van de huurders bij openbare vastgoedmaatschappijen voor 2021 uit te stellen, als gevolg van de Covid-19-pandemie

 
18 september 2020 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 betreffende de sociale kredietinstellingen  
18 september 2020 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot de wijziging van art. 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door openbare vastgoedmaatschappijen  
18 september 2020 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot organisatie van de gewestelijke grondallianties, hun erkenning en hun financiering  

 

2019-2020:

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen Gepubliceerde wetgeving
15 juni 2020 Initiatiefadvies van de Adviesraad voor Huisvesting met het oog op de verhoging van het aantal woningen dat onder het sociale woningbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt  
15 mei 2020 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van hoofdstuk IIIbis van titel IV van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening  

 

2018-2019:

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen Gepubliceerde wetgeving
29 mei 2019 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerp van herziening met betrekking tot de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en tot het milieueffectenrapport  
15 maart 2019

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een veralgemeende huisvestingstoelage

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 mei 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
2 januari 2019 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het ontwerp van strategie tot beperking van de milieu-impact van de bestaande bebouwing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen de horizon 2030-2050  
21 december 2018 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de lijst met actoren die de toestemming hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk te brengen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019 tot vaststelling van de lijst met actoren die de toelating hebben om het mechanisme van de glijdende huurovereenkomst in de praktijk te brengen
21 december 2018 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het voorontwerp van uitvoeringsbesluit houdende uitvoering van de ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 21 december 2018 houdende wijziging van de Brusselse Huisvestingscode om de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken
14 september 2018    

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 191 van de Brusselse Huisvestingscode

 
14 september 2018

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerpbesluit betreffende de bouw/renovatie-verkoopverrichtingen van het Woningfonds

 

 

2017-2018:

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen Gepubliceerde wetgeving
15 juni 2018 Advies op eigen initiatief van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot de termijnen voor de bouw van sociale woningen  
18 mei 2018 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van ordonnantie tot versterking van de strijd tegen discriminatie Ordonnantie van 21 december 2018 tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode teneinde de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting te versterken
23 februari 2018 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de regering tot invoering van een standaardmodel van huurovereenkomst ten indicatieve titel en een verklarende bijlage
19 januari 2018 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het voorontwerp van regeringsbesluit tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM’s, de gemeenten en de OCMW’s van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen en dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 februari 2016 vervangt Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2018 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels die op de BGHM, de OVM, de gemeenten en de OCMW' van toepassing zijn en die onlosmakelijk verbonden zijn met de financiering van aankoop- en ontwikkelingsprojecten van woningen, evenals met projecten voor afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen
12 januari 2018

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting met betrekking tot het voorontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een veralgemeende huisvestingstoelage

Ordonnantie van 21 december 2018 tot invoering van een huisvestingstoelage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
15 september 2017

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van ordonnantie ter versterking van het goede bestuur in de openbare huisvestingssector

Ordonnantie van 19 april 2018 tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode ter versterking van goed bestuur in de openbare huisvestingssector

 

2016-2017:

Datums van de adviezen Uitgebrachte adviezen Gepubliceerde wetgeving *
16 juni 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het ontwerpbesluit houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 september 2017 houdende de organisatie van gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting
19 mei 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het gewijzigde ontwerp van bijzonder bestemmingsplan Biestebroek, alsook het bijhorende milieueffectenrapport  
24 april 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 2017 tot invoering van een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken die, op dwingende wijze, ten laste van de huurder of, op dwingende wijze, ten laste van de verhuurder zijn en die vermeld zijn in artikel 223 van de Wooncode
31 mars 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van uitvoeringsbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot invoering van een standaardmodel van plaatsbeschrijving met indicatieve waarde
17 maart 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het voorontwerp van regeringsbesluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de studentenwoningen moeten voldoen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 2017 tot vaststelling van de voorwaarden die de studentenwoningen moeten vervullen om het label "kwaliteitsvolle studentenwoning" te bekomen
13 maart 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerp van gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 juli 2018 houdende vaststelling van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO)
20 januari 2017 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het ontwerp van besluit houdende de organisatie van een gewestelijke hulp bij de samenstelling van huurwaarborg inzake huisvesting  
16 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting betreffende het voorontwerp van besluit betreffende het indicatief rooster van referentiehuurprijzen
2 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stadsvernieuwingscontracten Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 maart 2017 betreffende de Stadsvernieuwingscontracten
2 december 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 2 december 2016 over het BBP-ontwerp "Universitaire campus aan de pleinlaan"  
18 november 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerp van ordonnantie houdende het tweede deel van de fiscale hervorming Ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming (1)
21 oktober 2016

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 21 oktober 2016 met betrekking tot:

7 oktober 2016

Advies van de Adviesraad voor Huisvesting over het ontwerpbesluit houdende wijziging van verschillende besluiten betreffende huisvesting

  • Besluit BHR van 17.12.2015 houdende organisatie van de SVK's;
  • Besluit BHR van 04.02.2016 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en de procedureregels van toepassing op de BGHM, de OVM's, de gemeenten en de OCMW's in verband met de financiering van projecten tot aankoop, onteigening, herstel, afbraak en heropbouw van woningen.

 
30 september 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 30 september 2016 over het BBP-ontwerp nr. 09.01 'Thurn & Taxis' Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 april 2017 houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 09-01 “Tour & Taxis” van de Stad Brussel
30 september 2016 Advies van de Adviesraad voor Huisvesting en Stadsvernieuwing van 30 september 2016 over het BBP-ontwerp 'Biestebroek' Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 december 2017 houdende goedkeuring van het bijzondere bestemmingsplan Biestebroek van de gemeente Anderlecht
30 september 2016 Advies van de adviesraad voor huisvesting en stadsrenovatie van 30 september 2016 over de ordonnantie met het oog op de regionalisering van de huurovereenkomst voor de woning Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst
23 september 2016 Advies van de adviesraad voor huisvesting over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de regels die van toepassing zijn op de woningen die door de openbare vastgoedoperatoren en door de sociale verhuurkantoren te huur worden gesteld

  * Gepubliceerde wetgeving kan verschillend zijn vandaag.

Document acties