Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot kandidaatstelling voor de Paritaire Huurcommissie

Het is de opdracht van de Paritaire Huurcommissie te onderzoeken of de huurprijs van de Brusselse woningen redelijk is. Ze is samengesteld uit vier vertegenwoordigers van de verhuurders en vier vertegenwoordigers van de huurders, en ze werkt als bemiddelingsinstantie tussen beide partijen. Het is de bedoeling dat de commissie vanaf september actief is. Vanaf nu is het mogelijk kandidaturen in te dienen voor de volgende plaatsen: vertegenwoordiger van verhuurders, vertegenwoordiger van huurders, vaste voorzitter en plaatsvervangende voorzitter.

Doelstellingen en bevoegdheden

De Paritaire Huurcommissie beoogt buitensporige huurprijzen te bestrijden. De commissie kan voor alle woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet-bindende adviezen uitbrengen over de redelijkheid van de huurprijs. Deze commissie geeft de voorkeur aan een minnelijke schikking tussen de verhuurder en de huurder om de huur te herzien indien deze te hoog ligt in vergelijking met de kwaliteit van de woning.

Samenstelling van de commissie

De commissie zal uit acht leden bestaan die door de regering worden aangesteld voor een periode van vijf jaar, onder wie vier vertegenwoordigers van de verhuurders en vier vertegenwoordigers van de huurders. Om uitspraak te doen in een zaak of om te bemiddelen, zullen er voor elk van beide voormelde categorieën twee vertegenwoordigers zetelen. De debatten worden geleid door een voorzitter, die niet deelneemt aan de beraadslaging. Er wordt een forfaitaire vergoeding van 250 euro per zitting toegekend aan de leden en er wordt 375 euro per zitting toegekend aan de voorzitter, voor een maximum van 80 zittingen per kalenderjaar.

Voorwaarden en onverenigbaarheden m.b.t. de kandidaatstelling

Elk lid moet gemandateerd zijn door rechtspersonen die verhuurders of huurders van de private huisvestingssector vertegenwoordigen, die minstens 3 jaar rechtspersoonlijkheid hebben. Ook natuurlijke personen kunnen erin zetelen, indien ze over minstens 5 jaar expertise beschikken in verband met de private huisvestingssector.

De vaste voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Paritaire Huurcommissie zijn magistraten, eremagistraten of emeriti.
Ze moeten aantonen dat ze voldoende kennis hebben van beide officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is onmogelijk tegelijk parlementslid of plaatselijk verkozene of lid te zijn van een ministerieel kabinet, en als commissielid of voorzitter te zetelen in de Paritaire Huurcommissie.

Hoe kandideren?

Wenst u lid te worden van de Paritaire Huurcommissie? Stuur dan uw kandidatuur samen met een curriculum vitae en een motiveringsbrief. De kandidaatstelling moet uiterlijk maandag 8 april 2024 worden verzonden .

Meer informatie over de kandidaturen en procedures vindt u in de informatiefiches wat de leden betreft of op het formulier wat de voorzitter betreft.

Lees ook de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor alle info over de oproep tot kandidaatstelling voor voorzitter en leden.

Heeft u nog vragen over deze oproep tot kandidaatstelling of wenst u meer informatie over de Paritaire Huurcommissie? Neem dan contact op met Rebecca Bosch via e-mail rbosch@gob.brussels of per telefoon 0473 / 46.54.98.

Abonneer u op onze nieuwsbrief