Cookies verzekeren het goed functionneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Premies en steunmaatregelen / Herhuisvestingstoelage - dakloze

Herhuisvestingstoelage - dakloze

Naar aanleiding van het coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast om uw en onze gezondheid te vrijwaren:

Alle activiteiten van dossierbehandelingen en huisvestingsbezoeken verlopen opnieuw zoals normaal.

MAAR:

 • De loketten blijven gesloten
   
 • Om ditt ongemak goed te maken:
   
  • ​Indienen van dossier of documenten:
   Stuur ze ons via e-mail op adil@sprb.brussels
   Bezorg ze ons via een aagetekende zending naar het gebruikelijke adres
    
  • Vragen over uw dossier:
   Contacteer ons per e-mail op adil@sprb.brussels
   U kunt ons elke ochtend van 9 tot 12 uur bellen op 0800/112.84

 

De toelage is bedoeld om personen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden, de mogelijkheid te bieden een geschikte woning te betrekken door een deel van de installatiekosten en van de huurprijs te dekken. De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage.

Toekenningsvoorwaarden

 • Uit een situatie van dakloosheid komen. Enkel de volgende vier gevallen komen in
  aanmerking:
  • de personen die een verhoging genoten van het jaarlijkse leefloon;
  • de personen die de installatiepremie ontvingen die het OCMW toekent aan wie
   uit een situatie van dakloosheid stapt;
  • de personen die in het bezit zijn van een OCMW-attest dat bewijst dat zij uit de
   dakloosheid stappen;
  • de minderjarige die bij beslissing van een rechtbank begeleid zelfstandig woont.
    
 • een geschikte woning betrekken in het BHG;
 • over een belastbaar inkomen beschikken dat een vastgelegd plafond niet overschrijdt (zie hieronder);
 • u bent minimum 18 jaar oud (of ontvoogd minderjarige of begeleid zelfstandig wonende minderjarige);
 • u ontving nog geen VIBH (Verhuis- en Installatietoelage en Bijdrage in het Huurgeld) of Herhuisvestingstoelage in het verleden;
 • u hebt geen woning in volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht;
 • noch de verlaten woning, noch de nieuwe woning zijn eigendom van een familielid van aanvrager of van een van zijn gezinsleden;
 • de aanvraag ten laatste 3 maand na de in huurneming van de nieuwe woning indienen.​
   

De nieuwe woning:

 • bevindt zich in één van de 19 gemeenten van het Brussels gewest (BHG);
 • beantwoordt geheel aan de normen van de Huisvestingscode en ook aan de voorgeschreven normen voor bezetting en oppervlakte;
 • de huurovereenkomst ervan is geregistreerd;
 • indien u of een persoon uit uw gezin 65 jaar of ouder is, of een erkende invaliditeit van minstens 66 % heeft, is de woning aangepast aan de vereisten van de leeftijd of handicap.
   

​Toegekende bedragen

Verhuistoelage

De verhuistoelage bedraagt € 876,38.

Dit bedrag wordt verhoogd met 10 % per kind, of per gezinslid met een handicap. Die persoon moet vermeld zijn op het document ‘Samenstelling van het gezin’. Deze verhoging is echter beperkt tot 3 personen ten laste. Dat betekent een maximale toelage van € 1139,30.

De toelage wordt slechts één maal toegekend voor alle personen die op het ogenblik van de oorspronkelijke aanvraag deel uitmaken van het gezin. De kinderen ten laste daarentegen behouden hun recht op deze toelage.

Let wel: de verhuistoelage wordt niet toegekend als de persoon in de zes maanden voorafgaand aan de indiening van uw aanvraag, een verhoging van het jaarlijks leefloon of de installatiepremie van het OCMW heeft genoten.

Huurtoelage

De administratie berekent de maandelijkse toelage als volgt: van het huurbedrag van uw nieuwe woning trekt zij het bedrag af dat overeenkomt met een derde van uw maandelijks inkomen. De administratie houdt rekening met geplafonneerde bedragen per type woning (Zie hieronder tabellen met de geplafonneerde bedragen.)

De maandelijkse toelage is beperkt tot € 169,80 (gezin zonder personen ten laste). Dit bedrag wordt verhoogd met 10 % per kind, of per gezinslid met een handicap. Die persoon moet vermeld zijn op het document ‘Samenstelling van het gezin’. Deze verhoging is echter beperkt tot 5 personen ten laste. Dit betekent een maximale tussenkomst van € 254,70 per maand.

De huurtoelage wordt jaarlijks geïndexeerd, behalve voor de bewoners van sociale woningen, die bovendien alle wijzigingen in de huurprijs zelf dienen te melden.

De toelage wordt enkel uitgekeerd indien het resultaat van de berekening € 16,43 of meer is. De administratie kent geen huurtoelage toe van minder dan € 16,43.

Duur van de huurtoelage

De huurtoelage wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Nadien wordt onderzocht of u nog steeds aan de voorwaarden voldoet, waarna deze kan worden verlengd voor nog eens vijf jaar, voor de helft van het bedrag.

De huurtoelage kan ook voor onbepaalde duur worden toegekend indien een gezinslid ouder is dan 65 jaar (op het moment van de initiële aanvraag) of een blijvende invaliditeit van minstens 66 % heeft, en indien de woning aangepast is aan de mogelijkheden van deze persoon. Na een vijfjaarlijkse controle van de toekenningsvoorwaarden wordt de huurtoelage hernieuwd voor 100 % van het laatst ontvangen bedrag voor de controle.

Elke wijziging in de situatie (verhuizing, verhoging of verlaging van de huurprijs bij een sociale woning) moet onmiddellijk worden gemeld aan de Directie Huisvesting.
 

Meer weten

Contact en loketten

Wettelijke basis

 

Document acties