Wat is een overtreding voor een leegstaande woning?

Het leegstaand houden van een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor bewoning, is een administratieve overtreding van de Brusselse huisvestingscode. Die bepaling is bedoeld om de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun onroerend goed op de verhuurmarkt aan te bieden of een andere oplossing te zoeken om het huisvestingspark optimaal te benutten.

Brussel Huisvesting heeft de taak om leegstaande woningen op te sporen, inbreuken vast te stellen en de eigenaar op de hoogte te brengen. De inbreuk kan aan het licht komen door een onderzoek op eigen initiatief door Brussels Huisvesting of via een klacht die bij de administratie wordt ingediend.
Alleen de 19 gemeentes en de verenigingen erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn bevoegd om een klacht in te dienen.

Het risico op een boete

Na de identificatie van een vermoedelijk leegstaande woning stuurt Brussel Huisvesting een waarschuwing naar de eigenaar, die 3 maanden de tijd heeft om:

  • te bewijzen dat de woning bewoond is,
    OF
  • de leegstand van de woning te rechtvaardigen (werken, gegronde reden, geval van overmacht, …).

Als een antwoord of een geldige verantwoording uitblijft, wordt een administratieve boete opgelegd.

Berekening van de boete

De boete bedraagt 500 € per strekkende meter gevel vermenigvuldigd met het aantal leegstaande verdiepingen en het aantal jaren leegstand. Onafgewerkte kelders en zolders zijn niet in deze berekening opgenomen.

  • Voorbeeld 1:
    Een gebouw met een benedenverdieping plus 3 verdiepingen, met een gevel van 5 m breed, en waarvan twee verdiepingen leeg staan, geeft aanleiding tot een boete van € 5.000. (€ 500 x 5 m x 2 verdiepingen = € 5.000)
  • Voorbeeld 2:
    Een volledig leegstaande eengezinswoning met een benedenverdieping plus 2 verdiepingen, met een gevel van 4 m breed, geeft aanleiding tot een boete van € 6.000. (€ 500 x 4 m x 3 verdiepingen = € 6.000)

Beroep

Een schorsend beroep tegen de beslissing een administratieve boete op te leggen, kan binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan aangetekend worden bij de hiertoe Gemachtigde Ambtenaar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Mevrouw Arlette Verkruyssen, Gemachtigd Ambtenaar
Brussel Huisvesting
Directie Juridische Zaken Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Oplossingen

Er zijn oplossingen om de administratieve boete te vermijden. Brussel Huisvesting staat volledig ter beschikking van de betrokken eigenaars door de leegstand van hun eigendom, in een niet-speculatieve aanpak. Zij zullen hen doorverwijzen naar de gewestdiensten die het best zijn aangewezen om vragen betreffende hun situatie te beantwoorden.

Dankzij de renovatiepremies kan een eigenaar – die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet – de nodige werkzaamheden uitvoeren om een woning opnieuw aan te passen aan de bewoonbaarheidsnormen.

Eigenaars die problemen hebben met het administratief en financieel beheer dat met de verhuur samenhangt, kan de verhuur toevertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Huurinkomsten en onderhoud van de woning zijn gegarandeerd (zie alle diensten en garanties).