Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is een overtreding voor een leegstaande woning?

Een woning gedurende meer dan twaalf opeenvolgende maanden onbewoond laten of gebruiken voor andere dan woondoeleinden is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.

Die bepaling is bedoeld om de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun onroerend goed op de verhuurmarkt aan te bieden of een andere oplossing te zoeken om het huisvestingspark optimaal te benutten.

Brussel Huisvesting heeft de taak om leegstaande woningen op te sporen, inbreuken vast te stellen en de eigenaar op de hoogte te brengen.

De inbreuk kan aan het licht komen door een onderzoek op eigen initiatief door Brussels Huisvesting of via een klacht die bij de administratie wordt ingediend. Alleen de 19 gemeentes en de verenigingen erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zijn bevoegd om een klacht in te dienen.

Boete

Na de identificatie van een vermoedelijk leegstaande woning stuurt Brussel Huisvesting een waarschuwing naar de eigenaar, die 3 maanden de tijd heeft om:

  • te bewijzen dat de woning bewoond is,
    OF
  • de leegstand van de woning te rechtvaardigen (werken, gegronde reden, geval van overmacht, …).

Als een antwoord of een geldige verantwoording uitblijft, wordt een administratieve boete opgelegd.

Hoe wordt de boete berekend?

De boete bedraagt 500 € per strekkende meter gevel vermenigvuldigd met het aantal leegstaande verdiepingen en het aantal jaren leegstand sinds de eerste vaststelling van leegstand. Onafgewerkte kelders en zolders zijn niet in deze berekening opgenomen.

  • Voorbeeld 1:
    Een gebouw met een benedenverdieping plus 3 verdiepingen, met een gevel van 5 m breed, en waarvan twee verdiepingen leeg staan, geeft aanleiding tot een boete van € 5.000. (€ 500 x 5 m x 2 verdiepingen = € 5.000)
  • Voorbeeld 2:
    Een volledig leegstaande eengezinswoning met een benedenverdieping plus 2 verdiepingen, met een gevel van 4 m breed, geeft aanleiding tot een boete van € 6.000. (€ 500 x 4 m x 3 verdiepingen = € 6.000)

Beroep

Een schorsend beroep tegen de beslissing een administratieve boete op te leggen, kan binnen de dertig dagen na de kennisgeving ervan aangetekend worden bij aangetekend schrijven bij de hiertoe Gemachtigde Ambtenaar:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Gemachtigd Ambtenaar
Brussel Huisvesting
Directie Juridische Zaken Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Risico van het in openbaar beheer nemen van jouw goed

Als je je woning leeg laat staan, loop je het risico dat het beheer van het goed je zal ontnomen worden door een openbare vastgoedbeheerder.

Deze zal jouw woning opknappen en ze gedurende minstens 9 jaar verhuren.

Deze periode van 9 jaar kan worden verlengd tot de duur die nodig is voor de terugbetaling van de uitgevoerde werken.

Oplossingen

Er zijn oplossingen om de administratieve boete te vermijden.

Eigenaars die problemen hebben met het administratief en financieel beheer dat met de verhuur samenhangt, kan de verhuur toevertrouwen aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK). Huurinkomsten en onderhoud van de woning zijn gegarandeerd (zie alle diensten en garanties).

Dankzij de RENOLUTION-premies kan een eigenaar – die aan de toekenningsvoorwaarden voldoet – de nodige werkzaamheden uitvoeren om een woning opnieuw aan te passen aan de bewoonbaarheidsnormen.

Homegrade biedt gratis begeleiding aan bij renovatieprojecten en werken in je woning