Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Brussel huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid, in samenwerking met alle belanghebbenden.

Brussel Huisvesting wilt dat doen via volgende activiteiten:

 1. Huisvestingen toegankelijker maken;
 2. de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren;
 3. Partners ondersteunen.

De activiteiten van Brussel Huisvesting

Ondersteuning voor de beslissingen van de Gewestregering betreffende de uitvoering van haar huisvestingsbeleid;

Toekennen van toelagen aan privépersonen onder bepaalde voorwaarden;

Opsporen en bestrijden van leegstand, ondermaatse huisvesting en discriminatie

Allerlei doelgroepen informeren;

Bepaalde actoren in verband met huisvesting, zoals verenigingen, subsidi√ęren

Borg staan voor de naleving van de normen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingcode.

De verschillende diensten van Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting is opgedeeld in verschillende diensten, elk met specifieke taken.

Organisatieschema - zie onderstaande tekstversie

De operationele eenhedenn

De Algemene Directie beheert en coördineert alle activiteiten van Mobiel Brussel en ziet erop toe dat de beleidslijnen die door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden vastgelegd, correct worden uitgevoerd.

De operationele eenheden

De Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen staat in voor:

 • Toekennen van toelagen aan personen met een laag inkomen
 • Opsporen en bestrijden van leegstaande woningen op basis van klachten van de gemeenten of van erkende verenigingen.

Contact:

 • Om uw aanvraag voor een toelage of documenten in te dienen:
  • Via email: adil@gob.brussels
  • Via een aangetekende zending
  • Door afgifte bij de receptie van IrisTower (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur)
   Sint-Lazarusplein 2 ‚Äď 1035 Brussel
 • Voor vragen in verband met uw dossier (als u al een aanvraag hebt ingediend):
  • Via email: adil@gob.brussels
  • Per telefoon: 0800 40 400 (elke dag tussen 9.00 en 12.00 uur)

Jaarlijks activiteitenverslag :

De Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) staat in voor:

 • Toezien op de naleving van de elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de gehuurde woningen of bestemd voor de verhuur;
 • de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting;
 • de toekenning van het studentenhuisvesting label.

Contact:

Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met de DGHI:

Het WoonInformatieCentrum (WIC) staat in voor:

 • alle gegevens centraliseren die betrekking hebben op de wetgeving, de regelgeving, de instellingen gerelateerd aan huisvestingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • eerstelijnsinformatie verstrekken aan iedereen met vragen in verband met huisvestingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Mensen doorverwijzen naar de diensten die bevoegd zijn.
 • het secretariaat van de Adviesraad voor Huisvesting (ARH) verzorgen die ermee belast is advies uit te brengen over alle voorontwerpen van ordonnanties en regelgevende besluiten die in hoofdzaak huisvesting betreffen.

Contact:

 • Par mail : cil-wic@gob.brussels
 • Per telefoon: 0800 40 400 (maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

De afdeling Onderzoek en Subsidies (DES) is verantwoordelijk voor :

 • het uitschrijven en begeleiden van overheidsopdrachten voor thematische studies en van oproepen voor proefprojecten.
 • subsidies toekennen aan producenten en beheerders van woningen (SVK’s, BGHM, Woningfonds, Citydev, CLT…).

Het Observatorium Brussel Huisvesting (OBH) is verbonden aan de Directie Studies en Subsidies. Het verzamelt, verwerkt, analyseert en verspreidt de gegevens die beschikbaar zijn binnen Brussel Huisvesting (huursteun, onbewoonde woningen, woningen die niet voldoen aan de Huisvestingscode, gelabelde studentenwoningen, SVK woningen, enz.) om de huisvestingsproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het licht te brengen en om het overheidsbeleid op dit vlak te sturen.

Transversale diensten

De Directie ‚ÄúOndersteuning & Co√∂rdinatie‚ÄĚ verleent actieve ondersteuning aan de Directeur-Generaal en de administratieve eenheden van Brussel Huisvesting op de bevoegdheidsgebieden financi√ęn en begroting, personeelszaken, communicatie, beheerscontrole, interne controle, overheidsopdrachten en werkruimte.

De Directie Juridische Zaken Huisvesting onderzoekt administratieve beroepen tegen beslissingen die in eerste aanleg zijn genomen in huisvestingszaken, volgt geschillen op voor de Raad van State of de rechtbanken, verleent juridische ondersteuning aan de administratieve diensten en staat het kabinet bij in wetgevingswerk.

De Directie Projecten en IT verleent actieve ondersteuning aan de administratieve eenheden van Brussel Huisvesting voor de ontwikkeling van projecten en IT. Concreet geeft ze de aanzet tot of werkt ze mee aan de uitvoering van specifieke projecten en bezorgt ze de Directeur-generaal en de administratieve eenheden van Brussel Huisvesting adviezen, analyses of verslagen inzake projectontwikkeling, bescherming van persoonsgegevens en IT.

De Directie Strategie voert transversale en strategische opdrachten uit in verband met het beheer van Brussel Huisvesting:

 • Co√∂rdinatie van specifieke strategische doelstellingen van Brussel Huisvesting;
 • Onderzoek, interpretatie en verwerking van gegevens en informatie;
 • Schrijven, nalezen en co√∂rdineren van achtergrondnota’s voor de minister;
 • Co√∂rdinatie van de antwoorden op parlementaire en andere vragen;
 • Co√∂rdinatie van het memorandum van Brussel Huisvesting.

Legale zaken

Bij de uitvoering van haar activiteiten moet Brussel Huisvesting noodzakelijkerwijs persoonsgegevens verwerken.

Gegevens van Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

Telefoon: +32 (0)800 40 400
E-mail: huisvesting@gob.brussels