Wat is openbaar beheersrecht?

In 2003 werd het openbaar beheersrecht ingevoerd op woningen die onbewoond zijn of die niet aan de kwaliteitsnormen beantwoorden en waaraan niet de nodige renovatiewerken worden uitgevoerd. Dit wetgevend instrument laat toe dat er, in plaats van de in gebreke blijvende eigenaar, een openbare vastgoedbeheerder aangesteld wordt om de woning voor een bepaalde periode te beheren. Hij kan er de nodige werken uitvoeren en ze zelf te huur stellen.

Hervorming

Op 23 maart 2022 keurde het Brusselse parlement een ordonnantie goed tot wijziging van de Huisvestingscode inzake het openbaar beheersrecht en de leegstand. De inwerkingtreding ervan moet nog door de regering worden bepaald via een uitvoeringsbesluit.

De hervorming, opgenomen in het Noodplan Huisvesting, heeft tot doel de belemmeringen voor het openbaar beheersrecht weg te nemen, vooral door middel van de opmaak van een gewestelijk inventaris van leegstaande woningen.

Concreet stelt de ordonnantie een verduidelijking van de procedure voor alsook een versterking van de hulpmiddelen zodat de openbare beheerders het instrument eenvoudiger kunnen toepassen.

Brussel Huisvesting

Brussel Huisvesting heeft een team van experten in de materie samengesteld (juristen, architecten, werfleiders, …) om gemeenten en OCMW ’s te ondersteunen.

Elk gemeente die een huisvestingscontract ondertekend heeft, krijgt ook een door het Gewest gefinancierde voltijdse medewerker tot zijn beschikking om woningen op de huurmarkt te brengen.