Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is het openbaar beheersrecht?

Het openbaar beheersrecht (OBR) geeft een openbare beheerder (OB) de mogelijkheid om een leegstaande of ongezonde woning tijdelijk in beheer te nemen om ze te renoveren en tegen een verlaagde huurprijs te verhuren gedurende een periode van minstens 9 jaar.

Op 23 maart 2022 keurde het Brusselse parlement een ordonnantie goed tot wijziging van de Huisvestingscode inzake het openbaar beheersrecht en de leegstand (is in werking getreden op 23 december 2022). Concreet stelt de ordonnantie een verduidelijking van de procedure voor alsook een versterking van de hulpmiddelen zodat de openbare beheerders het instrument eenvoudiger kunnen toepassen.

Voor welk type woning?

 • Leegstaande woningen.
 • Woningen waarvoor de directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) een verhuurverbod heeft opgelegd.
 • Onbewoonbaar verklaarde woningen (art. 135).

Wie kan het activeren?

 • De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De autonome gemeentebedrijven.
 • De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

Met welk doel?

Het doel van het OBR bestaat erin om de nodige renovatiewerken uit te voeren zodat de woning voldoet aan de eisen van de Huisvestingscode en kan worden verhuurd aan huurders die:

 • voldoen aan de toegangsvoorwaarden tot sociale huisvesting;
  EN
  • een woning moeten verlaten omdat ze niet of niet langer beantwoordt aan de eisen inzake gezondheid, veiligheid en uitrusting;
   OF
  • van wie de woning het voorwerp uitmaakt van een verhuurverbod dat ten uitvoer werd gelegd door de burgemeester.

Een gewestelijke cel tot uw dienst

De cel Rehabilitatie van de Gewestelijke Dienst Leegstaande Woningen is een pluridisciplinair team bestaande uit juristen, administratief beheerders, architecten en werfleiders.

Ze biedt juridische, technische, administratieve en financiële ondersteuning aan de openbare beheerders bij hun acties om leegstaande woningen weer op de huurmarkt te brengen.

Het openbaar beheersrecht: stap voor stap

In onze praktische gids voor de professional wordt stapsgewijs de procedure tot implementatie van het openbaar beheersrecht uitgelegd alsook hoe de cel Rehabilitatie je daarbij kan helpen:

 1. Analyse – Opportuniteit van de operatie
 2. Bezoek – Diagnose van het goed
 3. Voorafgaande studies – Uitvoerbaarheid
 4. Voorstel tot overname van het beheer – Analyse feedback van de eigenaar
 5. Overname van het beheer – Administratieve procedures
 6. Renovatie – Raamovereenkomst en werken
 7. Verhuur – Huurbeheer
 8. Einde van het beheer – Einde van de procedure