Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is de vordering tot staking?

De vorderingen tot staking is een gerechtelijke procedure waarbij een rechter de eigenaar het bevel zou kunnen geven om een einde te maken aan de leegstand van zijn woning.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg doet uitspraak als in kort geding en kan, op verzoek van de administratieve overheden of van een vereniging erkend door de Regering, bevelen dat de houder van een zakelijk recht of, in het geval een woning het voorwerp heeft uitgemaakt van een openbaar beheersrecht, de betrokken openbare beheerder gepaste maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de woning binnen een redelijke termijn wordt bewoond.

Juridische ondersteuning van Brussel Huisvesting

De Gewestelijke Dienst Leegstaande Woningen ondersteunt de openbare beheerders (gemeenten, OCMW’s) bij hun verschillende acties om leegstaande woningen opnieuw op de markt te brengen.

Deze juridische ondersteuning betreft met name de vordering tot staking.

Brussel Huisvesting krijgt ook de mogelijkheid een bevel tot stopzetting uit te vaardigen.