Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Frequently asked questions

Een woning vinden

Bepaalde verenigingen bieden hulp bij het zoeken naar huisvesting. Met name, de verenigingen voor integratie via huisvesting kunnen u hierbij helpen.

Er bestaan verschillende openbare/sociale huisvestingssystemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

 • Sociale / middelmatige / gemiddelde huisvesting:
  In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de sociale huisvesting beheerd door de BGHM. Mensen die zich willen inschrijven voor sociale huisvesting moeten contact opnemen met de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM). Dit zijn plaatselijke maatschappijen in de buurt van uw woning.
  Meer informatie over sociale huisvesting
 • De Sociale Verhuurkantoren (SVK’s)
  De SVK’s hebben tot doel een deel van de Brusselse private verhuurmarkt te socialiseren om zo personen met een bescheiden inkomen toegang te geven tot kwalitatieve woningen tegen betaalbare huurprijzen.
  Meer informatie over sociale verhuurkantoren
 • Woningen van het Woningfonds:
  Het Woningfonds koopt, renoveert en verhuurt woningen aan de meest hulpbehoevende gezinnen in de regio tegen een zeer milde huurprijs. Deze woningen zijn bedoeld om verhuurd te worden aan huishoudens met een laag inkomen die moeilijk een fatsoenlijke woning kunnen vinden.
  Meer informatie over woningen van het Woningfonds
 • Gemeenten en OCMW’s:
  Via het al dan niet bestaan van een kadaster kunnen de gemeenten (of OCMW’s) ook gemeentelijke woningen verhuren, waarvan een deel aan “sociale” voorwaarden.
  Om meer te weten, kan u informatie vragen bij de betrokken gemeente.

In geval van nood, raden wij u aan contact op te nemen met:

 • Bruss’Help, verwijst daklozen of mensen die begeleiding nodig hebben naar de juiste hulp en bevoegde diensten.
 • Samusocial, is verantwoordelijk voor de noodopvang van daklozen.
 • De lokale autoriteiten (gemeente, OCMW) om meer te weten te komen over noodwoningen, transitwoningen,… op hun grondgebied.

Geschiktheidsnormen

Vooraleer u enige actie onderneemt, is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw huisbaas op de hoogte is van de situatie. Indien hij niet reageert, stelt u hem daarvan schriftelijk in kennis door hem een aangetekende brief te zenden. Om u daarbij te helpen, kan u contact opnemen met een eerstelijns juridische hulpdienst. Zij kunnen u ook informeren over uw rechten als huurder.

In Brussel moet elke huurwoning voldoen aan minimumnormen inzake veiligheid, gezondheid en uitrustingen. Woningen die niet aan deze eisen voldoen, lopen het risico om van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) een verbod te krijgen tot verdere verhuur.

Voor meer technische informatie over deze normen dient u contact op te nemen met de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI).

U kunt een klacht indienen bij deze Directie, maar wij stellen voor dat u eerst probeert het probleem in der minne of via uw gemeente op te lossen.

Als u verhuist naar een geschikte woning, denk dan aan de herhuisvestingstoelage.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Dit is financiële steun voor huurders met een laag inkomen die naar een geschikte woning verhuizen omdat hun woning onbewoonbaar is, te krap, of niet aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit (66% handicap of meer) en ouderen. In dat geval, moeten ze er ten minste een jaar gehuurd en bewoond hebben.

Financiële steun voor huurders

Huurwaarborg:

Het verzamelen van het bedrag van de huurwaarborg is voor veel huurders een probleem. Om dit te verhelpen stelt het Gewest twee oplossingen voor, die beide tot doel hebben snelle, concrete en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met een laag inkomen, en dit anoniem te doen om discriminatie tegen te gaan:

 • De lening van het Woningfonds
 • Het BRUGAL-fonds (voor personen die niet in staat zijn een lening terug te betalen)

Indien u hulp wenst bij het samenstellen van de huurwaarborg, dient u contact op te nemen met het Woningfonds. Dit is de regionale instantie die hiervoor verantwoordelijk is.

Meer informatie over de huurgarantie van het Woningfonds

Huurtoelage:

Deze huurtoelage is een financiële steun die bedoeld is om een deel van de huur te dekken voor bepaalde huurders met een laag inkomen die wachten op een sociale woning.

Om deze steun te kunnen krijgen moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden, waarvan sommige versoepeld zijn voor eenoudergezinnen (inkomensgrens en aantal punten in de wachtlijst voor een sociale woning).

Meer weten over de huurtoelage en de voorwaarden ervan

Neen

De toekenning van een huurtoelage hangt niet af van het huurbedrag of van de staat van de woning. Er vindt geen enkel onderzoek in de huurwoning plaats bij de verwerking van uw aanvraag …

Ter herinnering, een te huur gestelde woning moet echter wel voldoen aan de elementaire verplichtingen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting.  Het is de plicht van de verhuurder ervoor te zorgen dat deze elementaire verplichtingen vanaf het begin en tijdens de hele duur van de huurperiode worden nageleefd.

Neen

Er is echter wel een schriftelijke huurovereenkomst nodig.

Neen

Een van de voorwaarden om een huurtoelage te ontvangen is een minimaal aantal voorrangspunten te hebben op de wachtlijst voor een sociale woning. Huurders bij een OVM staan niet meer op de wachtlijst voor een sociale woning.

Neen

Een huurder bij een SVK kan geen aanspraak maken op een huurtoelage.

Een eenoudergezin bestaat uit één volwassene en minstens één kind.

Worden beschouwd als kind:

 • Kinderen jonger dan 18 jaar
 • Kinderen ouder dan 18 jaar die recht geven op kinderbijslag.

In de praktijk worden eenoudergezinnen vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling.

Neen

Deze twee toelagen kunnen eventueel achter elkaar worden toegekend, maar niet gelijktijdig.

De enige documenten die moeten worden toegevoegd zijn een kopie van het huurcontract en een kopie van de bankkaart van de aanvrager. Een kopie van de identiteitskaart of van het aanslagbiljet zijn niet nodig.

Meer weten over de huurtoelage en de voorwaarden ervan

De nieuwe huurtoelage is van kracht sinds 01.10.2021.

Ze vervangt de huurtoelage voor kandidaat-huurders in afwachting van een sociale woning, die ophoudt te bestaan.

De laatste betalingen voor deze oude toelage dekken de periode tot 30.09.2021.

De begunstigden van de oude toelage zullen automatisch overgeschakeld worden naar de nieuwe toelage, zonder dat ze daar zelfs iets voor moeten doen:

 • In de loop van oktober 2021 is er automatisch een aanvraag ingediend op naam van elke begunstigde van de oude toelage.
 • Daarna is per brief een nieuw dossiernummer meegedeeld.
 • Tot slot werd het dossier onderzocht, en indien de voorwaarden vervuld zijn om de nieuwe toelage te ontvangen, zijn de betalingen verschuldigd vanaf oktober 2021.

De begunstigden van de oude huurtoelage moeten zelf geen stappen ondernemen.

Herhuisvestingstoelage:

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Dit is financiële steun voor huurders met een laag inkomen die naar een geschikte woning verhuizen omdat hun woning onbewoonbaar is, te krap, of niet aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit (66% handicap of meer) en ouderen.

Meer informatie over de herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage moet aangevraagd worden binnen 3 maanden na de aanvang van uw huurovereenkomst.

Het bezoek aan uw nieuwe woning vindt plaats binnen de 90 dagen na het versturen van de brief waarin de ontvankelijkheid van uw aanvraag werd vastgesteld.
Indien u op het tijdstip van het bezoek afwezig bent, zal de nieuwe vastgestelde datum u per aangetekende brief worden meegedeeld.
Bij een tweede afwezigheid zal uw aanvraag worden afgewezen.

Binnen 30 dagen na het bezoek van de geschikte woning, zal de administratie u op de hoogte brengen van de aanvaarding of afwijzing van uw aanvraag.

De duur van de behandeling van de aanvraag hangt ook af van de aanvrager (de duur is langer indien de aanvraag niet direct volledig is of als er een bezoek aan de vroegere woning nodig is).

Indien het verzoek wordt goedgekeurd, zal de financiële bijstand met terugwerkende kracht worden toegekend vanaf de datum waarop de aanvraag werd ingediend bij de administratie (er zal rekening worden gehouden met achterstallige betalingen).

De dienst huurtoelagen van Brussel Huisvesting organiseert geen bezoeken alvorens de verhuis heeft plaatsgevonden en uw aanvraag bij de administratie werd ingediend.

De enige documenten die als bewijs kunnen dienen om vooraf aan te tonen dat de woning ongeschikt is, staan vermeld in de toelichting (onderaan pagina 3).

Bijvoorbeeld:

 • U kan uw gemeente of het OCMW vragen een ambtenaar naar uw woning te sturen, zolang u nog in de ongeschikte woning verblijft, om de problemen te laten optekenen in een onderzoeksrapport. Dit document kan, indien het correct werd ingevuld en ondertekend door de burgemeester of de voorzitter van het OCMW, dienen als bewijs van de ongeschiktheid van de woning die u hebt verlaten na het verhuizen.
 • Is er over uw accommodatie een onderzoeksrapport opgesteld naar aanleiding van een klacht bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie? Dit document kan eveneens een bewijs vormen van de ongeschiktheid van de woning die u hebt verlaten na het verhuizen.

Als u niet over één van deze documenten beschikt, belet niets u ervan om een herhuisvestingstoelage aan te vragen nadat u verhuisd bent, maar de dienst huurtoelagen van Brussel Huisvesting moet toegang krijgen tot de woning die u hebt verlaten.

De herhuisvestingstoelage is een uitkering bedoeld om mensen die niet langer dakloos zijn, te helpen bij het betrekken van een geschikte woning door een deel van de huurkosten en eventueel de verhuiskosten te dekken. Deze bijstand bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage.

Slechts vier situaties zullen in aanmerkingen worden genomen:

 • Personen in het bezit van een OCMW-attest, waaruit blijkt dat ze niet langer dakloos zijn;
 • Personen die een verhoging genoten van het jaarlijkse leefloon;
 • Personen die de installatiepremie ontvingen die het OCMW toekent aan personen die niet langer dakloos zijn;
 • Minderjarigen die bij beslissing van de rechter begeleid zelfstandig wonen;

Een document van het OCMW zal nodig zijn om één van deze situaties aan te tonen.

Meer informatie over de herhuisvestingstoelage voor personen die uit een situatie van dakloosheid geraken

Woninghuurovereenkomst

Bezoek onze pagina over de huurprijsindexatie voor meer info over de manier waarop de indexering berekend moet worden.

De registratie van de huurovereenkomst, de plaatsbeschrijving en eventuele bijlagen van het contract is een wettelijke verplichting voor de verhuurder. Hij moet het contract registreren binnen 2 maanden na de ondertekening ervan.
In geval van medehuur van een hoofdverblijfplaats is de verhuurder niet verplicht het medehuurpact te registeren. Anderzijds kunnen de medehuurders zelf het pact laten registreren indien zij hier belang bij zien.

Indien een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats, een kortlopende huurovereenkomst of een studentenhuurovereenkomst niet is geregistreerd, kan de huurder de huur zonder opzeggingstermijn of opzegvergoeding beëindigen. De huurder moet echter eerst een ingebrekestelling naar de verhuurder hebben verstuurd, die gedurende een maand onbeantwoord is gebleven.

De registratie is een kosteloze formaliteit die tevens de rechten van de huurder ten opzichte van derden beschermt, met name in geval van verkoop van het goed. De huurder kan dus, in zijn belang, de huurovereenkomst zelf laten inschrijven indien de verhuurder zijn verplichting niet nakomt.

De FOD Financiën is bevoegd voor het bepalen van de verschillende mogelijkheden om een huurovereenkomst te registreren.

Schoonmaak en klein onderhoud zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder moet derhalve de huurreparaties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren tijdens de duur van de huurovereenkomst. De huurder blijft eveneens verantwoordelijk voor herstellingen in geval van wangedrag.

In het algemeen valt normale slijtage onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. Deze laatste moet de herstellingen uitvoeren die nodig zijn voor een normaal gebruik van het gehuurde goed.

De regering heeft een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken opgesteld. De partijen mogen niet van deze verdeling afwijken.

In geval van vervreemding van een gehuurd goed (schenking, legaat, overdracht of verkoop van het goed), is uw bescherming niet dezelfde naargelang de huurovereenkomst al dan niet een bepaalde datum heeft vóór deze gebeurtenis. Een huurovereenkomst krijgt een bepaalde datum, met name door de registratie ervan. Vandaar het belang van registratie!

In het geval van een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats moet de verhuurder u vooraf op de hoogte brengen van zijn voornemen om (bijvoorbeeld) te verkopen.

 • Juridische eerstelijnsbijstand: Dit omvat praktische informatie, juridische voorlichting, een eerste juridisch advies of doorverwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Het is gratis, voor iedereen toegankelijk en verstrekt door advocaten in de kantoren van de rechtbanken en gerechtsgebouwen. Het wordt in elk gerechtelijk arrondissement georganiseerd door de Commissies voor Juridische Bijstand.
 • Tweedelijnsrechtsbijstand (pro Deo): een advocaat verleent rechtsbijstand in de vorm van een omstandig juridisch advies of juridische bijstand in het kader van een procedure of een proces. Het is alleen beschikbaar voor personen met onvoldoende middelen en is geheel of gedeeltelijk kosteloos, afhankelijk van de mate van onvermogen. Om ervoor in aanmerking te komen, moet de aanvrager zich wenden tot het bureau voor rechtsbijstand van de Orde van Advocaten. Voor meer informatie over rechtsbijstand kunt u contact opnemen met een advocatenkantoor of met het Bureau voor Juridische Bijstand van de balie .
 • Rechtsbijstand: Terwijl tweedelijnsrechtsbijstand de kosten van een advocaat dekt, dekt rechtsbijstand de kosten van de rechtszaak. Indien de verzoeker aantoont dat hij over onvoldoende inkomsten beschikt, kan hij, afhankelijk van de mate van zijn onvermogen, geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van de betaling van griffierechten en de kosten van de bediening van openbare en ministeriële ambtenaren, zoals bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder. Voor geschillen die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren, zoals geschillen betreffende de huur van onroerende goederen, wordt het verzoek om rechtsbijstand gericht tot de vrederechter bij wie de zaak aanhangig zal worden gemaakt of reeds aanhangig is gemaakt.

Eigenaars

 • Kopen bij citydev
  Het kopen van een woning in Brussel voor gezinnen met een gemiddeld inkomen is onder bepaalde voorwaarden mogelijk bij citydev.brussels. Dankzij subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkoopt citydev.brussels nieuwe (off-plan) woningen tegen betaalbare prijzen, met als doel mensen in het Gewest te houden of terug te halen.
 • Aankoop bij het Woningfonds
  Het Woningfonds van Brussels Hoofdstedelijk Gewest verkoopt van zijn kant ook woningen in het kader van zijn activiteiten Bouw/Renovatie-Verkoop. Meer informatie vindt u op hun site:
  https://www.fondsdulogement.be/nl/kopen
 • Huiseigenaar worden met de CLT
  In deze formule blijft de grond eigendom van de gemeenschap, en worden alleen de woningen verkocht.
  https://cltb.be
 • Belastingmaatregel: Be Home-premie
  Het doel van de Be Home-premie is de financiële druk te verlichten die wordt veroorzaakt door de verhoging van de onroerende voorheffing voor mensen die in hun eigen woning wonen. De Be Home premie wordt normaal gezien automatisch afgetrokken van uw onroerende voorheffing. Het wordt genoemd in uw aanslagbiljet. Voor meer informatie:
  https://fiscaliteit.brussels/premie-be-home
 • Fiscale maatregel: verhoging van de aftrek van de registratierechten
  De aftrek van registratierechten (d.w.z. de vermindering) is verhoogd van € 175.000 tot € 200.000 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie:
  https://fiscaliteit.brussels/nl/woonbonus-en-abattementen

Verschillende gewestelijke administraties kennen premies toe aan eigenaars van een woning onder bepaalde voorwaarden.

Homegrade publiceert jaarlijks een overzicht van deze premies op haar website. Voor meer informatie (of voor renovatieadvies): https://homegrade.brussels/nl/homegrade/contact/.

Nee. Het leegstaand houden van een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat bestemd is voor bewoning, is een administratieve overtreding van de Brusselse huisvestingscode.

Die bepaling is bedoeld om de leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tegen te gaan en eigenaars te stimuleren om hun onroerend goed op de verhuurmarkt aan te bieden of een andere oplossing te zoeken om het huisvestingspark optimaal te benutten

Brussel Huisvesting heeft de taak om leegstaande woningen op te sporen, inbreuken vast te stellen en de eigenaar op de hoogte te brengen. De overtreding kan aan het licht gebracht worden door een onderzoek op eigen initiatief of via een klacht die is ingediend door een gemeente of een erkende vereniging.

Zodra de eigenaar van de overtreding in kennis is gesteld, krijgt hij 3 maanden de tijd om aan te tonen dat de woning opnieuw is bewoond. Indien de eigenaar binnen deze termijn geen einde maakt aan de inbreuk, wordt hem de boete toebedeeld.

Meer informatie over leegstaande woningen

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden?

Contacteer ons

Brussel Huisvesting

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

Telefoon: +32 (0)800 40 400
Email: huisvesting@gob.brussels