Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Publicaties van Brussel Huisvesting

Brochures en folders

Informatiebrochures over de woninghuurovereenkomst

Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn

Een juridische brochure voor iedereen die op zoek is naar een meer gedetailleerde toelichting.
(versie juni 2023)

De woninghuurovereenkomst in de praktijk

Deze brochure is bedoeld als leidraad bij de belangrijkste fasen van een huurovereenkomst en verschaft de nodige basisinformatie om uw contractuele relatie voor te bereiden en concreet invulling te geven.
(versie februari 2019)

De glijdende huurovereenkomst in de praktijk

Dit vademecum werd opgesteld ter ondersteuning van het gebruik van de glijdende huurovereenkomst. De glijdende huurovereenkomst vereist een specifieke en intensieve sociale begeleiding.
(versie juni 2019)

Bovendien kunnen de standaarddocumenten, die door de Brusselse regering werden opgesteld, worden gedownload via de overeenkomstige pagina’s van deze website:

Uithuiszettingen

Hervorming van de uithuiszettingsprocedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (brochure voor professionals)

De hervorming van procedure heeft tot doel om zoveel mogelijk uithuiszettingen te voorkomen door in te zetten op meer preventieve woonbegeleiding en bemiddeling tussen huurder en verhuurder bij huurgeschillen. (versie augustus 2023)

Wat doen om een uithuiszetting te voorkomen?
(brochure voor huurders)

Slaag je er niet in je huur te betalen? Onderneem snel actie! Een uitzettingsprocedure bestaat uit meerdere fases. In elke fase kan je de uitzetting nog vermijden!
(versie augustus 2023)

Hoe een uitzettingsprocedure vookomen?
(brochure voor verhuurders)

Je bent verhuurder en je huurder betaalt de huur niet? Vermijd een uitzetting én de negatieve gevolgen ervan voor zowel de huurder alsook voor jezelf.
(versie november 2023)

Bovendien kunnen het model van ingebrekestelling worden gedownload via de overeenkomstige pagina van deze website:

Leegstaande woningen

Miniature brochure Leegstaande woningen

Een woning onbewoond laten…
Opgelet voor boetes!

Een woning gedurende meer dan twaalf opeenvolgende maanden onbewoond laten of gebruiken voor andere dan woondoeleinden is een inbreuk op de Brusselse Huisvestingscode.
(versie december 2021)

Het openbaar beheersrecht.
Een praktische gids voor de professional !

In deze brochure wordt stapsgewijs de procedure tot implementatie van het openbaar beheersrecht uitgelegd alsook hoe de cel Rehabilitatie je daarbij kan helpen.
(versie maart 2023)

Conformiteit van de woningen

U bent huurder en uw woning vertoont ernstige gebreken?
Dien een klacht in bij de Gewestelijke Huisvestingsinspectie.

Elke huurwoning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet aan een aantal minimale kwaliteitseisen voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en uitrusting.
(versie april 2024)

Hang rookmelders!
Want ze redden levens.

Vanaf januari 2025 zijn rookmelders verplicht in alle woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar wacht niet tot dan want ze beschermen je bij brand.
(versie november 2023)

Discriminatie en ongelijkheid

Discriminatie op de woningmarkt.
Brussel Huisvesting onderneemt actie!

Deze brochure heeft een tweeledig doel: de gewestelijke wetgeving toelichten en een reeks tips verstrekken om discriminatie te voorkomen.
(versie januari 2024)

Timmeren aan gelijkheid binnen sociale huisvesting

Het zogenaamde kerngezin valt uiteen, het aantal eenoudergezinnen stijgt zienderogen, nieuwe sociale en liefdesconstellaties doen hun intrede, … Onze samenleving maakt een heuse omwenteling door. Alleen hinkt onze woonplek bij die evolutie achterop.
(versie oktober 2023)

Genderongelijkheid op het vlak van huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenvatting van het verslag van de werkgroep gender en huisvesting
(versie mei 2023)

Toelagen

Huurtoelage     

Deze huurtoelage is een financiële steun die bedoeld is om een deel van de huur te dekken in afwachting van de toekenning van een sociale woning.
(versie mei 2024)

Boeken

Memento van de huisvesting
in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2019)

De evolutie van de huisvesting, van het woningaanbod, van de financiële steun en van de informatieverstrekking zijn de drijvende krachten achter dit boek, dat toegankelijk wil zijn voor alle Brusselaars.

Jaarverslagen

Op de pagina Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie kunt u de jaarverslagen van deze dienst van Brussel Huisvesting downloaden.

Op de pagina Wie zijn we? kunt u de jaarverslagen van de Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen van Brussel Huisvesting downloaden.

Publicaties van onze partners