Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Methodes om conflicten op te lossen

In principe vallen huurgeschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter. Er bestaan echter andere alternatieven om een geschil tussen de huurder en de verhuurder in der minne te schikken, zoals bemiddeling, verzoening en arbitrage.

Niet-betaling van huur

In geval van een huurgeschil leidt niet-betaling van de huur vanwege protest door de huurder vaak tot een dagvaarding voor de rechtbank en een dreigende uitzetting.
In de rechtspraak wordt het principe van de “uitzondering van niet-uitvoering” soms gehanteerd als een tijdelijk verweermiddel dat een contractant in staat stelt de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten zolang zijn medecontractant in gebreke blijft zijn verplichtingen na te komen.

Let op: dit principe, dat een uitzondering vormt, moet met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd! Een huurder moet er in ieder geval voor zorgen dat hij zijn verhuurder heeft aangemaand om de nodige reparaties uit te voeren. De eventuele inhouding van huur door de huurder kan niet belangrijker zijn dan de verstoring van het gebruik, die de huurder moeilijk zelf kan inschatten. De huurder die zich op dit beginsel beroept, doet er dus goed aan de ingehouden bedragen op een derdenrekening te plaatsen en de betaling van de huur niet volledig stop te zetten.

De dagvaarding voor de Vrederechter

Een huurder die door zijn verhuurder wordt gedagvaard, mag het belang van het bijwonen van de terechtzitting niet verwaarlozen, anders zal de uizetting zeer dikwijls bij verstek worden uitgesproken. Het is ook mogelijk dat een huurder een “tegenvordering” instelt indien hij of zij op zijn of haar beurt vorderingen heeft op de verhuurder.

Rechtsbijstand

Voor meer informatie, eerstelijnsrechtsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het biedt praktische informatie, juridische informatie, een eerste juridisch advies of doorverwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.