Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Het type huurovereenkomst

Het Gewest stelt verschillende modelhuurovereenkomsten ter beschikking, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de huurovereenkomst. De verhuurder en de huurder wordt verzocht deze modellen gemakshalve te gebruiken. Dit is echter niet verplicht, zolang de Code en andere toepasselijke voorschriften worden nageleefd.

Klassieke huurovereenkomst

Er bestaan twee soorten klassieke huurovereenkomsten:

 • Verhuur van hoofdverblijfplaats:
  De huurder gebruikt het gehuurde goed als zijn hoofdverblijfplaats.
 • Verhuur volgens gemeen recht:
  De huurder gebruikt het gehuurde goed niet als zijn hoofdverblijfplaats.

Naast deze twee mogelijkheden zijn er ook specifieke huurovereenkomsten voor medeverhuur of voor studenten.

Medehuren

Om als medehuurder op beide oren te kunnen slapen, geldt voortaan een dubbele voorwaarde:

 • De huurovereenkomst tot medehuur tussen de verhuurder en de medehuurders voorziet in onderlinge solidaire aansprakelijkheid van de huurders tegenover de verhuurder, maar ook in specifieke en zeer soepele modaliteiten om de huurovereenkomst te be√ęindigen.
 • Aan de kant van de medehuurders moet dit akkoord worden geconcretiseerd door de ondertekening van een medehuurpact die de praktische modaliteiten van hun leven in gemeenschap regelt.
  Het pact moet de volgende informatie bevatten:
  • de verdeelsleutel van de huur tussen de huisgenoten;
  • de verdeling van de huurschade en de aanrekening ervan op de huurwaarborg in geval van schade veroorzaakt door √©√©n of meer medehuurders die binnen de groep ge√Įdentificeerd kunnen worden;
  • de ten laste neming van onderhouds- en reparatiekosten;
  • de verdeling van de uitgaven in verband met het gemeenschapsleven (b.v. schoonmaken, het vuilnis buiten zetten, de brievenbus leeghalen, de tijdstippen);
  • een inventaris van de meubels en hun herkomst;
  • kwesties in verband met de huurwaarborg en de overname van de verantwoordelijkheid voor verzekeringen, met inbegrip van brandverzekeringen (afgesloten op naam van een of meer medehuurders, de oprichting van een interne gemeenschappelijke pot);
  • de modaliteiten van aankomst, vertrek en vervanging van een kamergenoot.

Er zijn twee modelcontracten voor een gedeelde huurovereenkomst:

 • Huurovereenkomst voor medehuurders – hoofdverblijf:
  De bewoners ondertekenen de medehuurpact, zodat het medehuurstelsel van toepassing is.
  Een van de huurders bestemt het gehuurde goed als zijn hoofdverblijfplaats.
 • Huurovereenkomst voor medehuurders volgens gemeen recht:
  De bewoners ondertekenen de medehuurpact, zodat het medehuurstelsel van toepassing is.
  Geen bestemming van het goed als hoofdverblijfplaats.

Studentenwoninghuurovereenkomst

De studentenwoninghuurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van maximaal 12 maanden. Zij kan onder dezelfde huurvoorwaarden worden verlengd voor een periode van √©√©n jaar. De student kan de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden en zonder schadevergoeding. De verhuurder kan de huurovereenkomst slechts be√ęindigen tegen de vervaldag met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Om dit soort huurovereenkomst te ondertekenen, moet de student zijn of haar statuut bewijzen aan de hand van een bewijs van inschrijving of een aanvraag tot inschrijving. De ondertekening van een studentenwoninghuurovereenkomst moet het resultaat zijn van een keuze die in onderling overleg tussen de verhuurder en de huurder is gemaakt. Zij kunnen altijd nog kiezen voor een klassieke huurovereenkomst. Er bestaan twee modelcontracten voor studentenhuurovereenkomsten:
 • Huurovereenkomst student – hoofdverblijf: De student gebruikt de gehuurde woning als zijn of haar hoofdverblijfplaats.
 • Huurovereenkomst student – gemeen recht:
  Geen bestemming van de woning als hoofdverblijfplaats.

De glijdende huurovereenkomst

De glijdende huurovereenkomst is een huurovereenkomst van een hoofdverblijfplaats die wordt gesloten tussen een verhuurder en een begeleidingsorganisme die is opgenomen in een door de regering opgestelde lijst, die bepaalt welke actoren bevoegd  zijn om het betrokken mechanisme toe te passen.
Dit begeleidingsorganisme zal op haar beurt een onderhuurovereenkomst sluiten met een persoon die onderworpen is aan sociale bijstand.

 • Glijdende huurovereenkomst – hoofdverblijf
  Bestemming van de woning als hoofdverblijfplaats

Toelichtende bijlage bij de huurovereenkomst

De toelichtende bijlage bevat uitleg om de huurder en de verhuurder te informeren over een aantal belangrijke aspecten van de code met betrekking tot huurcontracten: basisvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting, dwingende en aanvullende voorschriften, vorm van het huurcontract, registratie van het huurcontract, duur van het huurcontract, etc.

Deze bijlage moet verplicht bij de huurovereenkomst worden gevoegd.

Wettelijke basis

Documentatie