Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Welke vorm van huurwaarborg?

De verhuurder kan van de nieuwe huurder een huurgarantievragen. Dit zal ervoor zorgen dat de verhuurder niet met lege handen komt te staan indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt.

Hoewel er andere vormen van zekerheid bestaan (borg, onderpand, enz.), beschrijft het wetboek drie vormen van zekerheid:

  1. De geïndividualiseerde rekening
    Een bedrag gelijk aan 2 maanden huur wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder. De verhuurder heeft een « pandrecht op de activa van die rekening », hetgeen betekent dat de verhuurder het recht heeft om bij voorrang boven andere potentiële schuldeisers te worden betaald.
  2. De bankgarantie
    Een financiële instelling stelt zich garant voor het volledige bedrag van de garantie. De huurder verbindt zich ertoe deze waarborg te verstrekken in constante maandelijkse termijnen voor de duur van het contract (met een maximum van 3 jaar). In dit geval mag de waarborg niet meer dan 3 maanden huur bedragen.
  3. De bankgarantie die voortvloeit uit een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling
    In dat geval moet het OCMW een aanvraag indienen bij de financiële instelling. Ook in dit geval mag de waarborg niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan 3 maanden huur.

Welke regionale steun?

Het verzamelen van het bedrag van de huurwaarborg is voor veel huurders een probleem. Om dit te verhelpen stelt het Gewest twee oplossingen voor, die beide tot doel hebben snelle, concrete en toegankelijke hulp te bieden aan mensen met een laag inkomen, en dit op anonieme wijze om discriminatie tegen te gaan:

De lening aan een lage rente van het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan, onder bepaalde voorwaarden, renteloze leningen toekennen die een huurwaarborg moeten vormen. Het Fonds kan 100% van het bedrag uitlenen.

De samenstelling van de garantie door het Brugal Fonds

Voor mensen die niet in staat zijn om een lening terug te betalen, zelfs niet tegen nulrente, biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een alternatief: het Brugal Fonds stort het bedrag dat nodig is om de waarborg samen te stellen, anoniem, op een bankrekening op naam van de huurder.

Als zijn inkomen het toelaat, betaalt de huurder een maandelijkse bijdrage aan Brugal (tussen € 5 en € 30). Als dat niet het geval is, kan hij een garantie krijgen van een OCMW ten aanzien van Brugal en helemaal niets betalen. De bijdragen van de huurder zullen aan het einde van de huurovereenkomst volledig aan de huurder worden terugbetaald, na aftrek van de aan Brugal verschuldigde bedragen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het Woningfonds.

Brochures