Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wat is een herhuisvestingstoelage?

De herhuisvestingstoelage is een financiële steunmaatregel en helpt :

 • Huurders met een laag inkomen die van woning veranderen omdat deze ongeschikt is voor bewoning, te klein is voor de grootte van het huishouden, niet aangepast is aan personen met een beperkte mobiliteit (66% handicap of meer) of bejaarden.
 • Mensen die uit bepaalde thuisloze situaties komen.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit twee delen: hulp bij verhuizing en huurtoelage. Dezelfde persoon kan een of beide uitkeringen ontvangen, afhankelijk van zijn of haar situatie.

Voorwaarden en bepalingen

Wat betreft de vorige woning * :

 • De woning voldoet niet aan de voorgeschreven normen (onhygiënisch, overbevolkt of ongeschikt).
  Voor meer details, zie het document “Geschiktheidsnormen voor woningen”.
 • U huurde de woning gedurende ten minste één jaar ononderbroken.
 • De woning bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De woning is geen eigendom van een familielid.

*Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien u uit een situatie van dakloosheid komt (en een door het OCMW afgeleverd bewijs heeft)

Betreffende de nieuwe woning:

Betreffende de aanvrager en een van zijn gezinsleden:

 • Uw totale huishoudinkomen is niet hoger dan de grens voor het belastbaar inkomen (zie lijst met grenzen).
 • U bent minstens 18 jaar oud (of u bent een geëmancipeerde minderjarige of een minderjarige die onder autonomie is geplaatst).
 • Geen enkel lid van uw huishouden heeft in het verleden een herhuisvestingstoelage (of de vroegere VIBH) ontvangen.
 • Geen enkel lid van uw huishouden bezit een huis, noch in volle eigendom, noch in erfpacht, noch in vruchtgebruik.

Wat zijn de bedragen van de herhuisvestingstoelage?

Het bedrag van de verhuisvergoeding is € 1024,48.
Dit bedrag wordt verhoogd met 10% per persoon ten laste. Deze verhoging is beperkt tot drie personen ten laste, dat betekent een maximale toelage van € 1331,82 (zie tabellen met de geplafonneerde bedragen).

Het maandelijkse bedrag van de huursubsidie is begrensd op € 198,49 (voor een huishouden zonder personen ten laste).
Dit bedrag wordt verhoogd met 10% per persoon ten laste. Deze verhoging is beperkt tot vijf personen ten laste, dat betekent een maximale toelage van € 297,74 per maand (zie tabellen met de geplafonneerde bedragen).

Voor de berekening van het exacte bedrag houdt de Administratie rekening met het bedrag van de nieuwe huurprijs (of het maximumbedrag dat overeenkomt met dit type woning) waarvan zij een derde van het maandelijkse inkomen van het huishouden aftrekt. De toelage wordt enkel uitgekeerd indien het resultaat van de berekening € 19,21 of meer is. De Administratie kent geen huurtoelage toe van minder dan € 19,21.

Hoe lang duurt de herhuisvestingstoelage?

 • De huursubsidie wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Daarna wordt het dossier opnieuw geanalyseerd (herziening van de toekenningsvoorwaarden en herberekening). In geval van verlenging wordt de steun toegekend voor een nieuwe periode van 5 jaar tegen een percentage van 50% van het bij de herziening van het dossier berekende bedrag.
 • Huursubsidie kan voor onbepaalde tijd worden verleend indien de aanvrager 65 jaar of ouder is of voor ten minste 66% blijvend gehandicapt. Na een herziening van de voorwaarden voor de toekenning van de steun om de vijf jaar zal nog steeds steun worden toegekend ter waarde van 100% van het laatste bedrag dat vóór de herziening is ontvangen.

Elke verandering van situatie (verhuizing, verandering van samenstelling van het huishouden, verhoging of verlaging van de huur voor sociale huisvesting) moet onmiddellijk worden gemeld aan Brussel Huisvesting..