Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De verschillende stappen van het huren en verhuren

Voor de ondertekening van het contract

Nagaan of de normen worden gerespecteerd

Nagaan of de normen worden gerespecteerd

Nagaan of de normen waaraan de woning moet voldoen worden gerespecteerd

 • Veiligheid
 • Gezondheid
 • Minimale uitrusting

Voor meer informatie kan u de pagina over minimumnormen raadplegen

Informatie vóór de ondertekening

Informatie vóór de ondertekening

De verhuurder moet de huurder de volgende informatie bezorgen:

 • Een beschrijving van de woning
 • De huurprijs
 • Het al dan niet bestaan van individuele tellers voor water, gas en elektriciteit
 • De opsomming en de raming van de lasten
 • Een energieprestatiecertificaat (EPB)
 • De melding of er al dan niet een syndicus is aangesteld

 

De verhuurder kan daarnaast bepaalde informatie vragen van de huurder:

 • Zijn/haar identiteit
 • Zijn/haar contactgegevens
 • Het aantal personen dat deel uitmaakt van het gezin
 • Het bedrag van zijn/haar financiële middelen

 

De huurder mag geen andere informatie vragen.

Keuze van de soort huurovereenkomst

Kies het soort huurovereenkomst

Kies het soort huurovereenkomst

Het Gewest stelt zes standaardmodellen van huurovereenkomst ter beschikking volgens de specifieke kenmerken van de huur.

 

Men moet kiezen tussen een huurovereenkomst voor hoofdverblijf en een huurovereenkomst naar gemeen recht.

 

Bovendien bestaan er twee verschillende specifieke contractsoorten: de huurovereenkomst voor medehuur en de woninghuurovereenkomst voor studenten

(die gesloten kunnen worden als huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats of huurovereenkomst naar gemeen recht).

 

Meer informatie over de huurovereenkomst

De duur van de huurovereenkomst

De duur van de huurovereenkomst

Bij een overeenkomst voor hoofdverblijfplaats is de duur in principe negen jaar, maar men kan ook opteren voor:

 • Een huurovereenkomst van korte duur: drie jaar of minder
 • Een huurovereenkomst van lange duur: meer dan negen jaar
 • Een huurovereenkomst voor het leven
 • Een studentenhuurovereenkomst voor 12 maanden

De keuze van de duur heeft gevolgen inzake opzeggingstermijn en vergoeding.

Bepaling en herziening van de huurprijs

Bepaling en herziening van de huurprijs

Op de privémarkt bepaalt de verhuurder vrij de huurprijs. Er is evenwel een overzicht beschikbaar van indicatieve huurprijzen in Brussel per wijk en volgens de kenmerken van de woning op: huurprijzen.brussels

Een herziening van de huurprijs voor huurovereenkomsten van hoofdverblijf kan aangevraagd worden onder bepaalde voorwaarden (zie de brochure “Woninghuurovereenkomst”).

Lasten

Lasten

De verhuurder geeft een opsomming en raming van het bedrag van de lasten voor de privatieve en/of gemeenschappelijke delen die de huurder aangerekend zullen worden. De verhuurder vermeldt daarbij ook of die lasten aangerekend worden op basis van de reële kosten of op basis van een forfait.

De huurwaarborg

De huurwaarborg

De verhuurder kan aan de huurder een huurwaarborg vragen. Er bestaan verschillende vormen van waarborgen:

 • Een geïndividualiseerde rekening: een bedrag dat overeenkomt met twee maanden huur wordt op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder gestort.
 • De bankwaarborg: een financiële instelling staat borg voor het totale bedrag van de waarborg. De huurder verbindt zich ertoe deze waarborg in vaste maandbedragen volledig samen te stellen tijdens de duur van de overeenkomst (met een maximum van drie jaar). De bankwaarborg mag maximaal drie maanden huur bedragen.
 • De huurwaarborg via het Woningfonds: het Woningfonds kent huurwaarborgen toe onder specifieke inkomensvoorwaarden. Meer informatie kan u vinden op:  www.fonds.brussels.
Verplichte bijlage bij de huurovereenkomst

Verplichte bijlage bij de huurovereenkomst

De Regering heeft een bijlage opgesteld die bij de huurovereenkomst moet worden gevoegd en die uitleg bevat om de huurder en de verhuurder in te lichten over een aantal belangrijke aspecten van de Huisvestingscode. U kan deze bijlage downloaden op: Woninghuurovereenkomst

Onmiddellijk na het contract…

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat de staat van de woning beschrijft. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt vóór de huurder de woning betrekt of tijdens de eerste maand van de huurperiode.

Een standaardmodel van plaatsbeschrijving werd door de Regering ter beschikking gesteld: Plaatsbeschrijving.

Registratie van de huurovereenkomst

Registratie van de huurovereenkomst

Deze verplichte formaliteit is gratis te verrichten door de verhuurder binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst. Werd de huurovereenkomst niet geregistreerd, dan kan de huurder de huurovereenkomst zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding verschuldigd te zijn, mits hij de verhuurder vooraf een ingebrekestelling heeft gezonden die gedurende un maand onbeantwoord is gebleven.

 

De registratie van de huurovereenkomst beschermt eveneens de rechten van de huurder tegenover derden, inclusief wanneer de woning wordt verkocht. Hij kan dus, als hij dit wenselijk acht, de huurovereenkomst laten registreren maar is er niet toe verplicht.

 

De FOD Financiën is bevoegd tot het bepalen van de verschillende mogelijkheden om een huurovereenkomst te registreren.

Verzekering

Verzekering

In de praktijk legt geen enkele wet het sluiten van een brandverzekering op, noch aan de huurder, noch aan de verhuurder (ook een woonverzekering genaamd). Bovendien dekt een dergelijke verzekering niet dezelfde risico'svoor beide partijen.

Rekening houdend met de voordelen voor beide partijen, ishet aangewezen om een brandverzekering te sluiten. U kan meer informatie vinden over de respectievelijke voordelen van zulke verzekering in onze brochure.

Tijdens de huurovereenkomst

Herstellen en onderhoud

Herstellen en onderhoud

De huurder moet het onderhoud en de herstellingen uitvoeren, behalve indien deze veroorzaakt worden door slijtage of overmacht.

Een niet-limitatieve lijst van herstellingen en onderhoudswerken is opgesteld door de Overheid. Partijen kunnen van deze verdeling niet afwijken De partijen mogen niet van deze verdeling afwijken.

Indexatie van de huurprijs

Indexatie van de huurprijs

Een indexering is de periodieke aanpassing van de huurprijs aan de ontwikkeling van de kosten van levensonderhoud. Als de huurovereenkomst erin voorziet, kan de huurprijs jaarlijks geïndexeerd worden, ten vroegste op de verjaardag van de aanvangsdatum van de huurovereenkomst.

Einde van de huurovereenkomst

Een huurovereenkomst beëindigen

Een huurovereenkomst beëindigen

Een opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de maand die volt op de opzegging. Bij problemen of niet-naleving van een huurovereenkomst, kan enkel de rechter de verbreking van het contract uitspreken.

Meer informatie over de verschillende manieren om een huurovereenkomst te beëindigen

Plaatsbeschrijving bij uittreding

Plaatsbeschrijving bij uittreding

In de plaatsbeschrijving bij uittreding wordt de staat van het goed op het einde van de huur vergeleken met de staat die is beschreven in de plaatsbeschrijving bij intrede.

De plaatsbeschrijving bij uittreding wordt opgesteld nadat de woning is ontruimd door de huurder.

Meer weten

Voor meer informatie, consulteer de brochure "De woninghuurovereenkomst in de praktijk" van Brussel Huisvesting.