Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Andere actoren van huisvesting

Verschillende andere instanties zijn bevoegd voor huisvestingszaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het vlak van woningaanbod, renovatie en bouw, in de associatieve sector of binnen de Adviesraad voor Huisvesting.

Actoren betrokken bij bouwen en verbouwen

Homegrade.brussels

Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor privéhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle particulieren Рhuurders, eigenaars of mede-eigenaars Рdie de levenskwaliteit in hun woning wensen te verbeteren en de milieu-impact ervan willen verminderen. De Homegrade adviseurs geven u informatie en advies over akoestiek, energie, isolatie, verhuur, erfgoed, kleine mede-eigendommen, stedenbouw en alledaagse handelingen.

Urban.brussels

Het hoofddoel van urban.brussels is de ruimtelijke ontwikkeling van het gewest op een duurzame manier te ondersteunen. Als u gaat bouwen, renoveren of uw gebouw een andere bestemming of indeling wil geven, dan kan u voor stedenbouwkundige vergunningen terecht bij Brussel Stedenbouw en Erfgoed. Dit bestuur verleent ook premies voor woningrenovaties, voor de verfraaiing van gevels en de restauratie van beschermde monumenten.

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Leefmilieu Brussel beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest. Op het gebied van huisvesting houdt het instituut zich bezig met energiepremies, milieuvergunningen, EPB-eisen, kwesties rond lawaai (geluidsoverlast), enz.

Netwerk Wonen

Leefmilieu Brussel is het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Leefmilieu Brussel beheert verschillende milieuthema’s voor het Brussels Gewest. Op het gebied van huisvesting houdt het instituut zich bezig met energiepremies, milieuvergunningen, EPB-eisen, lawaaikwesties (geluidsoverlast), enz.

Woningfonds

Het Woningfonds is actief op het gebied van renovatie via zijn energielening Brusselse groene lening die een financiering, tegen een rentevoet van 0 % tot 2%, toelaat om werkzaamheden uit te voeren die de energieprestatie van uw woning verbeteren. Daarnaast staat het Woningfonds in voor de bouw, renovatie en verkoop van woningen. Voor meer informatie, consulteer hun pagina Bouwen-renoveren-verkopen.

Citydev

citydev.brussels bouwt en verkoopt nieuwe, betaalbare woningen in buurten met een tekort aan woningbouw. Hierdoor kunnen gezinnen met een middelmatig inkomen een betaalbare woning kopen in Brussel en kan Citydev mensen in de regio houden of aantrekken.

De gemeenten

Sommige Brusselse gemeenten bieden gemeentelijke renovatiepremies aan. Vraag uw gemeente om meer informatie.

Actoren betrokken bij het aanbod van openbare of sociale huisvesting

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en De Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM’s)

De BGHM is de regionale instelling die belast is met de sociale huisvesting in de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en controleert de 16 openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM‘s).

Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een coöperatieve vennootschap. Het biedt huishoudens met een middelmatig of bescheiden inkomen hypothecaire leningen, huurhulp of gewestelijke leningen op afbetaling voor de huurwaarborg. Daarnaast staat het in voor de bouw / renovatie en verkoop van woningen.

Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is bevoegd voor het aankopen, verkopen, bouwen, bouwrijp maken, onderhouden maar ook verhuren van onroerende goederen. Algemeen beschouwd beheert ze het huurbestand van het privépatrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Grondregie beheert een vijftigtal woningen, die verhuurt worden tegen de marktprijs (toegangsvoorwaarden tot de woningen en de procedure om zich als aanvrager in te schrijven)

Federatie van de Sociale Verhuurkantoren (FEDSVK)

FEDSVK verenigt alle Sociale Verhuurkantoren (SVK) in Brussel. Zij beheren de verhuur van woningen die hoofdzakelijk particulier bezit zijn en verhuren deze tegen een lagere prijs aan huishoudens met een bescheiden inkomen. Sommige SVK beschikken over transit- en/of noodaccommodatie, maar deze zijn in de minderheid.

Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten (SVKS)

Het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten richt zich enkel naar studenten. Haar doelstelling is om studenten die over bescheiden inkomsten beschikken, toe te laten in Brussel te wonen tegen een prijs lager dan die van de klassieke markt en waarbij aan de eigenaars een optimaal beheer van hun goederen wordt gegarandeerd.

Gemeenten en OCMW

Op het gebied van huisvesting zijn de gemeenten en OCMW’s eerstelijnsactoren. Contacteer hen om meer te weten over:

  • het woningaanbod (gemeentelijk, OCMW, noodwoningen, transitwoningen, enz;)
  • Is er al dan niet een huisvestingsdienst/loket in de gemeente;
  • eerstelijns rechtshulp via de gemeentelijke kantoren;
  • openbare veiligheid (onveilige huisvesting).

 

Citydev

citydev.brussels bouwt en verkoopt nieuwe, betaalbare woningen in buurten met een tekort aan woningbouw. Hierdoor kunnen gezinnen met een middelmatig inkomen een betaalbare woning kopen in Brussel en kan Citydev mensen in de regio houden of aantrekken.

Community Land Trust Brussel (CLTB)

Community Land Trust Brussel biedt Brusselaars met een laag inkomen de kans om te wonen in betaalbare, duurzame en kwaliteitsvolle woningen.

Het werk van Community Land Trust Brussel beperkt zich niet tot de productie van woningen. We zetten ook in op gemeenschapswerk met de bewoners, op de verbetering van de buurten waar we actief zijn en het versterken van sociale samenhang.

 

Huisvestingsorganisaties

Verenigingen voor integratie via huisvesting

De verenigingen die ijveren voor integratie via huisvesting (VIH) worden door Brussel Huisvesting erkend en gesubsidieerd op basis van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016 gewijzigd bij het besluit van 14 september 2023 betreffende de toekenning van subsidies aan verenigingen die ijveren voor de integratie via de huisvesting. De VIH zorgen voor de integratie via huisvesting voor personen die zich in een situatie bevinden van sociale onzekerheid.

Elke vereniging is actief binnen haar eigen perimeter (vaak verbonden aan een gemeentelijk grondgebied) en richt zich tot verschillende doelgroepen.

 

Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW)

De vzw Brusselse Bond voor het Recht op Wonen (BBRoW) is een tweetalige groepering samengesteld uit een 50-tal verenigingen die elk op hun terrein werk maken van de realisatie van het Recht op Wonen en ijveren voor degelijke en betaalbare woningen.

Verenigingen van eigenaars

Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat (NEMS)

Het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat (NEMS) heeft als doel de privé-eigenaars te informeren en te beschermen. Het NEMS is op alle bevoegdheidsniveaus actief en is regelmatig aanwezig in de media. Daarnaast biedt het permanent advies over juridische aangelegenheden, zowel aan leden als aan niet-leden.

Verenigde Eigenaars

Verenigde Eigenaars is een vereniging die eigenaars informeert over hun rechten en plichten, ze participeert aan of organiseert informatieavonden en onderhoudt contacten met pers en politici. Gespecialiseerde juristen staan de vastgoedeigenaars dagelijks met raad en daad bij en verlenen concrete juridische eerstelijnshulp.

Andere verenigingen die actief zijn op het gebied van huisvesting

Sociaal Brussel online is een interactieve kaart en biedt een virtuele toegang tot de organisaties en diensten die actief zijn in de welzijns- en gezondheidssector ten voordele van de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Veel organisaties en verenigingen zijn ook te vinden in de categorie “Huisvesting”.

Adviesraad voor Huisvesting

Over de Adviesraad voor Huisvesting

De Adviesraad voor Huisvesting (ARH) is een adviesorgaan dat afgevaardigden van alle Brusselse huisvestingsoperatoren verenigt, namelijk: de openbare vastgoedoperatoren, afgevaardigden uit het verenigingensleven, van werknemers- en werkgeversorganisaties, uit de privésector en enkele deskundigen.