Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Brusselse huurders krijgen eerste keuze bij verkoop van hun huurwoning

Het Brussels parlement heeft de ordonnantie goedgekeurd die de huurders een voorkeurrecht geeft bij de verkoop van de woning die ze betrekken. De regel wordt op 1 januari 2024 van kracht.

Toepassingsveld

Het voorkeurrecht is enkel van toepassing op woningen waarvoor een langlopende huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats werd gesloten. De huurder moet er ook gedomicilieerd zijn.

Het voorkeurrecht geldt dus niet voor huurovereenkomsten van korte duur, met uitzondering van de situatie waarbij aan het einde van de huurovereenkomst, de huurder in de woning blijft zonder verzet van de verhuurder. Ook verkopen tussen leden van dezelfde familie komen niet in aanmerking.

Procedure

De verhuurder moet de huurder, voorafgaandelijk per aangetekende brief, op de hoogte stellen van zijn beslissing om de huurwoning te verkopen, met vermelding van de prijs, de kadastrale aanduiding van het goed, de grondoppervlakte en de voorwaarden van de geplande verkoop. De brief vermeldt ook het voorkeurrecht waarvoor de huurder èn zijn gezinsleden in aanmerking komen. Daarna beschikt de huurder over 30 dagen om al dan niet in te gaan op het aanbod tot verkoop.

Indien de woning daarna tegen een gunstigere prijs of voorwaarden aan een andere koper aangeboden wordt, krijgt de huurder opnieuw 7 dagen de tijd om zijn voorkeurrecht uit te oefenen.

Zowel de notaris als de vastgoedmakelaar, die belast zijn met de verkoop van de woning, hebben de plicht om na te gaan of de huurder correct geïnformeerd werd over zijn voorkeurrecht. Indien nodig stellen ze de huurder zelf op de hoogte.

Sanctie

De ordonnantie voorziet ook in een sanctie wanneer een verkoop heeft plaatsgevonden zonder dat de regels van het voorkeurrecht werden nageleefd. De huurder zal een rechtsvordering tot indeplaatsstelling tegen de koper kunnen instellen. Hierbij zal de benadeelde huurder in de rechten en plichten van de koper kunnen treden die uit de aankoopakte voortvloeien. De huurder zal dan aan de koper de door hem betaalde prijs en de aktekosten betalen om de nieuwe eigenaar van het pand te worden.

In dat geval zal de benadeelde koper zich op zijn beurt kunnen richten tot de in gebreke gebleven verhuurder, notaris of vastgoedmakelaar.

Bezoek de website van het Brussels parlement voor meer info over de ordonnantie tot invoering van een voorkeurecht voor huurders.

Abonneer u op onze nieuwsbrief