Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Een studie over de verenigingssector die ijvert voor integratie via huisvesting

Een studie over de verenigingssector die ijvert voor integratie via huisvesting

In aanwezigheid van mevrouw Nawal Ben Hamou, de Brusselse staatssecretaris voor Huisvesting, werden tijdens een conferentie op 4 oktober 2022 de aanbevelingen voorgesteld van een studie over de verenigingssector en zijn rol bij de integratie via huisvesting.

De Verenigingen voor Integratie via Huisvesting (VIH) hebben tot doel de integratie via huisvesting na te streven van personen of gezinnen die zich in een sociaal onzekere situatie bevinden (omwille van financiële en gezondheidsredenen, moeilijkheden m.b.t. levensonderhoud of de toegang tot informatie).

Om de toegang tot een kwaliteitsvolle woning te bevorderen voor deze kwetsbare groepen, voeren de VIH één of meerdere basisopdrachten uit zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016.

Studie over de verenigingssector

Het studiebureau Isis Consult voerde in 2020-21 een studie – enkel beschikbaar in het Frans – uit over het verenigingssector en haar rol bij de integratie via huisvesting.

Deze studie onderzocht onder meer hoe de werking van de VIH kan verbeteren en doeltreffender kan worden gemaakt, hoe de toekenningsprocedures voor subsidies kunnen worden geoptimaliseerd en de ermee verbonden kosten kunnen worden gedrukt. Ook het formuleren van een aantal criteria voor permanente evaluatie behoorde tot de doelstellingen van de studie.

Vaststellingen

Tijdens de studie werd vastgesteld dat de VIH geconfronteerd worden met zeer diverse en heterogene situaties. Dit is te wijten aan o.a. :

 • de heterogeniteit van de missies en activiteiten die uitgevoerd worden in kader van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2016. De VIH werken op een erg verschillende wijze aan het behalen van de doelstellingen. De diversiteit van activiteiten, acties en projecten lijkt met de jaren toe te nemen;
 • de heterogeniteit van prioritaire doelgroepen die verband houdt met verschillende factoren zoals: de afstand die groepen ervaren alsook de veelheid van moeilijkheden tot de toegang tot huisvesting, de huidige woonomstandigheden, de leeftijd van de doelgroepen die eventueel prioriteit krijgen, …;
 • de aanzienlijke variatie in de omvang van de non-profitorganisaties en vooral in de middelen waarover zij beschikken om hun activiteiten en hun organisatie te structureren: human ressources, kwalificaties van het personeel, logistieke, financiële en IT-middelen;
 • het (al dan niet) bestaan van een eigen vastgoedpark (in eigendom) en de kenmerken van dit park en/of de mogelijkheden om het ter beschikking te stellen voor personen of gezinnen die sociale bijstand krijgen.

Aanbevelingen

Het studiebureau formuleerde een reeks aanbevelingen, gebaseerd op 4 punten:

 1. Het voorstellen van een meer transparante organisatie van de Raden van Bestuur met als doel het beheer te verbeteren
  Het kabinet bevoegd voor Huisvesting oordeelt dat er op dit moment een voldoende beheer is van de VIH. Deze aanbeveling voorgesteld door Isis Consult wordt daarom niet weerhouden

 2. Het definiëren van de missies van de VIH volgens 3 assen
  De missies van de VIH moeten beantwoorden aan 3 assen:
  1. De eerste as is de maatschappelijke eerstelijnsbegeleiding. De dienstlijnen werden verduidelijkt. Zij omvatten het verlenen van steun bij administratieve procedures en bij de activatie van de rechten van aanvragers, het geven van  proactieve begeleiding van personen in een precaire situatie of bij bemiddeling,  het begeleiden van  huishoudens die een aankoopproject overwegen.
  2. Algemene informatie en opleiding vormen de tweede gekozen as. Het kabinet moedigt de VIH aan om het Wooninformatiecentrum (WIC) te contacteren met als doel de problemen op het terrein aan te kaarten en synergiën tot stand te brengen. Van de VIH wordt verwacht dat ze het principe van een degelijke huisvesting voor iedereen verdedigen,  telefoonpermanenties en opleidings- en informatiesessies aanbieden.
  3. De derde as is het ter beschikking stellen van woongelegenheid. Het kabinet beoogt dat de VIH samenwerken met andere instellingen om tijdelijke,  solidaire en intergenerationele woonprojecten te realiseren.

 1. Het voorstellen van een minimumdrempel voor het toekennen van subsidies

  De minimumdrempel voor een subsidie is 30.000 euro voor alle VIH. Het subsidiebedrag wordt bepaald door de duur van de periode van goedkeuring. De indexering gebeurt automatisch op basis van de inflatie.

 1. Het opstellen van een nieuw en gedetailleerder activiteitenverslag
  Het activiteitenverslag moet worden opgesteld in overleg met de sector en Brussel Huisvesting. Het verslag bevat kwantitatieve gegevens, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen, en houdt ook rekening met de realiteit op het terrein.

Tot slot

Het kabinet van staatssecretaris Nawal Ben Hamou heeft besloten de opdrachten van de VIH opnieuw te definiëren, zonder evenwel een hervorming van de sector te plannen. De nadruk wordt gelegd op de sociale ondersteuning van mensen in precaire situaties. De heterogeniteit, de specifieke kenmerken en de missies, die de sector dermate typeren, blijven behouden.

Het kabinet moedigt de VIH aan de handen in elkaar te slaan en samenwerkingen tot stand te brengen met als doel de toegang te bevorderen voor alle Brusselaars tot een degelijke woning.

Abonneer u op onze nieuwsbrief