Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de regelgeving inzake uithuiszettingen hervormd. 

Een van de genomen maatregelen is de invoering van een algemeen wintermoratorium van 1 november tot 15 maart in alle openbare en privéwoningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Als uw huurder de bewoningsvergoeding (huur) tijdens het wintermoratorium niet betaalt, kan u een vergoedingsaanvraag indienen.

Uitzettingsprocedure

Een huurder kan alleen uitgezet worden nadat een rechter de verhuurder toestemming heeft gegeven om tot uitzetting over te gaan. Voor een uitzettingsprocedure is ook een gerechtsdeurwaarder noodzakelijk.

Informatie bij het OCMW

Het OCMW van uw gemeente wordt in principe op de hoogte gebracht van de uithuiszetting om de huurder op de meest geschikte manier te kunnen bijstaan.

Een maand termijn

In geen geval kan tot uitzetting worden overgegaan vóór het verstrijken van een termijn van één maand na de kennisgeving van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder.

Er zijn drie uitzonderingen op deze regel:

  • De verhuurder moet bewijzen dat de huurder het goed reeds heeft verlaten;
  • De huurder en de verhuurder zijn een andere termijn overeengekomen (deze overeenkomst moet in het vonnis worden opgenomen);
  • De rechter kan deze termijn verlengen of verkorten op verzoek van de huurder of de verhuurder, die bijzonder ernstige omstandigheden kunnen rechtvaardigen.
    De rechter houdt onder meer rekening met de mogelijkheden om de huurder onder geschikte omstandigheden te herhuisvesten, rekening houdend met de eenheid, de financiële middelen en de behoeften van het gezin, in het bijzonder tijdens de winter.

De deurwaarder moet de huurder of bewoners van de woning binnen vijftien werkdagen kennis geven van de feitelijke datum van uitzetting.

Lot van de meubels

Wanneer het vonnis tot uitzetting wordt betekend, deelt de deurwaarder de huurder mee wat er met zijn eigendom zal gebeuren als hij het vonnis niet nakomt.

Bij de uitzetting worden de goederen van de huurder die zich na het wettelijke termijn of de door de rechter bepaalde termijn nog in de woning bevinden, op zijn kosten op de openbare weg geplaatst.

Als ze de openbare weg versperren, worden ze op kosten van de eigenaar door het gemeentebestuur verwijderd en gedurende zes maanden bewaard, behalve als ze snel kunnen bederven of schadelijk zijn voor de hygiëne, de gezondheid of de openbare veiligheid.
Het gemeentebestuur kan de teruggave van de goederen afhankelijk stellen van de betaling van de kosten van verwijdering en bewaring.

Alternatieve geschillenregeling

In principe vallen huurgeschillen onder de exclusieve bevoegdheid van de vrederechter. Er bestaan echter andere alternatieven om een geschil tussen de huurder en de verhuurder in der minne te schikken, zoals bemiddelingverzoening en arbitrage.

Voor meer informatie, eerstelijnsrechtsbijstand is gratis en voor iedereen toegankelijk. Het biedt praktische informatie, juridische informatie, een eerste juridisch advies of doorverwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie.