Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

De gemeenten en het Brusselse Gewest integreren de Oekraïners

Het Gewest lanceert www.helpukraine.brussels

Gewestelijk informatieplatform

De oorlog in Oekraïne en de humanitaire crisis die daaruit voortvloeit, hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ertoe aangezet eind maart het platform www.helpukraine.brussels op te zetten, een schat aan informatie om bij te dragen aan de integratie van de vluchtelingen …

Gelet op het drama meegemaakt door de Oekraïense gezinnen die de oorlog ontvluchten en in onze hoofdstad terechtkomen, heeft Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) van de gewestelijke Task Force Oekraïne de opdracht gekregen het opzetten van dit  gewestelijke informatieplatform , www.helpukraine.brussels, te coördineren.

Dit webplatform is beschikbaar in vijf talen en heeft als doel de beschikbare en relevante informatie bijeen te brengen voor de gewestelijke bevoegdheidsdomeinen (huisvesting, gezondheidszorg, opleiding, enz.).

Pierre Verbeeren, Coördinator Oekraïne voor de Brusselse Regering en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC):
“Informatie is een essentieel element voor de integratie van Oekraïners in Brussel. We willen de Oekraïense gemeenschap ook steunen om rechtstreeks bij te dragen tot de integratie van hun burgers in de Brusselse gemeenschap.”

Een toestroom die – meer dan ooit – een nauwe samenwerking tussen de betrokken diensten vereist om de informatie te centraliseren en zo bij te dragen aan een betere integratie van de Oekraïners in het Brusselse stadsweefsel.

Een kolossale uitdaging

Het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties voorziet dat 200.000 Oekraïners een tijdelijk beschermingsstatuut in België zullen aanvragen. Volgens de verdeelsleutel voorgesteld door het Nationaal Crisiscentrum zal Brussel 10% van hen, in totaal 20.000 vluchtelingen, opvangen op het grondgebied van het Gewest. 

Dat er 20.000 nieuwe Brusselaars bijkomen, vertegenwoordigt een nooit geziene bevolkingsgroei op zo korte tijd voor ons Gewest. Dit is een toename van het bevolkingsaantal met 1,7% op enkele maanden tijd. Volgens het Federaal Planbureau zou de Brusselse bevolking de komende jaren toenemen met 1.900 mensen per jaar. De vluchtelingenstroom veroorzaakt dus een bevolkingstoename van meer dan 10 keer de jaarlijkse vooruitzichten.

Een prioritair gewestelijk beleid

Om de opvang met succes te realiseren, moet de gewestelijke capaciteit van de Brusselse instellingen en actoren om nieuwkomers te integreren significant verhoogd worden.

Met als doel in te werken op de drie grote integratoren onderdak, school en werk moet het Gewest prioritair beleid voeren gericht op het gezin, de woonsituatie, de scholing en de economische activiteit. Uiteraard moet ook toegezien worden op de sociale bescherming en de gezondheid.

Nood aan coördinatie

Elk lid van de Brusselse Regering werkte daarom initiatieven uit in de verschillende betrokken sectoren. Met het oog op de coördinatie van deze initiatieven werd op 24 maart 2022 de heer Pierre Verbeeren door de Regering aangesteld als Gewestelijk coördinator Oekraïne

De Coördinator werkte vervolgens in een strategische nota aan de Regering een methode uit ‘in clusters’ die betrekking heeft op de volgende domeinen: wonen, gemeenschappelijke verblijfsinfrastructuur, werk, scholing, gezondheid, sociale bescherming en communicatie met de gemeenschap.

Sectorale werkgroepen

Per sector wordt de uitvoering van de strategie gecoördineerd in sectorale werkgroepen. Elk werkgroep heeft een mandaat met bijhorende resultaatsverbintenissen en een minimumaantal leden.

Brussel Huisvesting wordt vertegenwoordigd door Sandrine Jacobs van het WoonInformatieCentrum in de sectorale werkgroep voor Huisvesting en de sectorale werkgroep voor Communicatie. Brussel Huisvesting ondersteunt het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting dat deelneemt aan de sectorale werkgroep Collectieve huisvestingsinfrastructuur.

Huisvesting

De opdracht van de sectorale werkgroep Huisvesting is het ondersteunen van de gemeentelijke overheden en de private aanbieders van huisvesting opdat ze 10.000 opvangplaatsen kunnen realiseren.

De werkgroep coördineert o.a.de ontwikkeling van een digitaal platform dat gebruikt zal worden door gemeenten en OCMW ’s. Op dit platform zullen alle beschikbare verblijfsplaatsen gepubliceerd worden die zowel aangeboden worden door particulieren alsook plaatsen die gecreëerd worden binnen een collectieve huisvestingsinfrastructuur zoals hotels, religieuze gebouwen en leegstaande kantoren die tijdelijk omgevormd worden.

Collectieve huisvestingsinfrastructuur

De werkgroep Collectieve infrastructuur heeft als opdracht om 10.000 huisvestingsplaatsen te creëren onder de verantwoordelijkheid van het Gewest.

Van de 10.000 plaatsen zullen 7.000 plaatsen gecreëerd worden door een tijdelijke omvorming van leegstaande kantoren. 

2.000 plaatsen worden gecreëerd in overleg met alle actoren uit de hotelsector, privé- en semipublieke verenigingen en andere publieke actoren die over activa beschikken die ter beschikking kunnen worden gesteld (hotels, herbergen, Belgisch leger, politie, rust- of opvanghuizen, kloosters, internaten, enz.) en 1.000 plaatsen in modulaire woningen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief