Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Woonconformiteit normen en veiligheid

Elke woning die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuurd wordt, moet voldoen aan minimale veiligheids-, gezondheids- en uitrustingsvereisten van woningen. Woningen die niet aan deze eisen voldoen, mogen niet meer worden verhuurd.

De huisvestingsnormen zijn gericht op de volgende gebieden:

VeiligheidGezondheidBasisuitrusting
Stabiliteit van het gebouw
Elektriciteit
Gas
Verwarming
Riolering
Vochtigheid
Parasieten
Verlichting
Verluchting
Minimale oppervlakte
Hoogte van het gebouw
Toegang tot de woning
Koud water
Warm water
WC
Elektrische installatie
Verwarming
Kookuitrusting
Rookmelders

Een verhuurder die een woning wil verhuren, zal er dus voor moeten zorgen dat hij aan deze eisen voldoet en daarvoor de nodige werkzaamheden uitvoeren. In geval van twijfel kan het nuttig zijn advies in te winnen bij een vakman: aannemer, architect, ingenieur, enz.

Op eigen initiatief, na een waarschuwing van niet-naleving of na een klacht, voert Brussel Huisvesting (via haar Gewestelijke Huisvestingsinspectie) controles uit.

  • Indien de woning als onbewoonbaar wordt beschouwd, moet de eigenaar de nodige werkzaamheden uitvoeren om de woning in overeenstemming te brengen met de normen (12 maanden vanaf de datum van de ingebrekestelling, welk kan worden verlengd in geval van omstandigheden buiten de wil van de verhuurder).
  • Indien de woning onmiddellijke en ernstige risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van de bewoner oplevert, kan de verhuur ervan onmiddellijk worden verboden.
  • De verhuurder kan een administratieve boete van tussen de € 2 000 en € 25 000 euro krijgen. Als hij/zij een woning blijft verhuren die niet mag worden verhuurd, riskeert de verhuurder een boete van € 4 000.

Om het verhuurverbod op te heffen, moet de verhuurder een certificaat van conformiteit aanvragen bij Brussel Huisvesting, dat alleen zal worden afgegeven als de woning aan alle basisvereisten voldoet.

En op gemeentelijk niveau?

De burgemeester van de gemeente kan (op basis van art. 135 van de nieuwe gemeentewet) een besluit tot onbewoonbaarverklaring uitvaardigen als hij van oordeel is dat de problemen onder de openbare veiligheid en volksgezondheid vallen, een oordeel waarover hij als enige beslist. Naargelang het geval kan hij de eigenaar verplichten om werkzaamheden uit te voeren, ze door de gemeente of een derde laten uitvoeren en aanrekenen aan de eigenaar of de bewoners verplichten om de woning binnen een bepaalde termijn of zelfs onmiddellijk te verlaten. Daarnaast kan hij de woning laten verzegelen indien ze een bedreiging vormt voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid.

Registratie van de huurovereenkomst

De registratie van de huurovereenkomst is een kosteloze en verplichte procedure die door de verhuurder binnen 2 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst moet worden uitgevoerd. Doet hij dit niet, dan kan de huurder de overeenkomst zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding beëindigen, mits hij de verhuurder vooraf een ingebrekestelling heeft gezonden die gedurende een maand onbeantwoord is gebleven.

De registratie van de huurovereenkomst beschermt ook de rechten van de huurder ten aanzien van derden, met name in geval van verkoop van het goed. Hij kan dus, in zijn belang, de huurovereenkomst zelf laten registreren indien de verhuurder zijn verplichting niet nakomt.

De FOD Financiën is bevoegd om de verschillende mogelijkheden te bepalen om een huurovereenkomst te registreren.

Betaalbare woningen verhuren

Als eigenaar kunt u ervoor kiezen om uw onroerend goed te verhuren tegen een lagere huurprijs aan mensen met een bescheiden inkomen. Dit kan via de sociale verhuurkantoren (SVK).

De SVK garandeert u een risico- en probleemloze verhuur. In ruil voor een prijs die onder de marktprijs blijft, geniet de eigenaar tal van diensten en garanties.

De belangrijkste diensten en garanties voor de eigenaar:

  • Het huurgeld wordt elke maand gewaarborgd (zelfs bij verhuurleegstand of indien de huurder niet betaalt);
  • Het SVK onderhoudt het pand als een “goede huisvader”: de eigenaar kan erop rekenen dat hij zijn pand in goede staat terugkrijgt (dekking van de huurschade aan het einde van het contract, op de normale slijtage na).
  • Het SVK staat in voor het volledige beheer van de verhuur (selectie en opvolging van de huurders, sluiten en registreren van de huurovereenkomsten, plaatsbeschrijvingen…);
  • De eigenaar kan renovatiesteun krijgen en premies voor woningrenovatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Fiscale voordelen: Door het beheer van zijn goed toe te vertrouwen aan een SVK, geniet de eigenaar van een vrijstelling van de onroerende voorheffing

Om een woning te verhuren tegen een lage prijs, moet de eigenaar contact opnemen met een SVK. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FEDSVK.

Let op voor discriminatie!

Het is verboden een kandidaat-huurder te discrimineren op grond van zijn of haar huidskleur, afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, enz. Voor meer informatie over andere criteria, zie de pagina over discriminatie op de huisvestingsmarkt.