Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Klacht voor non-conformiteit van een woning

Formulier dat alleen betrekking heeft op huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een te huur gestelde woning moet voldoen aan de elementaire verplichtingen van veiligheid, gezondheid en uitrusting.. Het is de plicht van de verhuurder ervoor te zorgen dat deze elementaire verplichtingen vanaf het begin en tijdens de hele duur van de huurperiode worden nageleefd.

Een goed zou bijvoorbeeld als niet-conform kunnen worden beschouwd als:

 • er vochtproblemen zijn waarvoor de huurder niet aansprakelijk is
 • de verwarming niet correct werkt of de verwarmingsketel niet conform is
 • er geen warm water is
 • de elektriciteit niet werkt of niet conform is
 • er problemen zijn met parasieten (schimmel, insecten, ratten, enz.) die niet te wijten zijn aan de huurder
 • de veiligheid van de huurder niet verzekerd is (brandrisico, instortingsgevaar, enz.)
 • Enz.

Let op!

 • Als gevolg van het grote aantal aanvragen kan de gemiddelde tijd tussen het indienen van een klacht en een bezoek oplopen tot 4 maanden. Om ons te helpen deze wachttijd te verkorten, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk te verwittigen per e-mail op huisvestingsinspectie@gob.brussels indien u uw klacht wilt intrekken of als u de woonst verlaat.
 • Wat de conformiteit van de woningen betreft, is de DGHI enkel bevoegd voor de Brusselse huurwoningen.
  Er wordt tweemaal nagegaan of ze bevoegd is: bij de indiening van de klacht en, desgevallend, bij het bezoek aan de woning:
  • Ontvankelijkheid van uw klacht
   Uw klacht zal slechts ontvankelijk zijn als de woning:
   – in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen is;
   – wordt gehuurd in het kader van een huurcontract dat nog steeds lopende is op het ogenblik dat de klacht wordt ingediend.
   Opmerking: we controleren het bestaan van een huurcontract op het ogenblik dat de klacht wordt ingediend en niet de daadwerkelijke bewoning van de woonst.
   Dat betekent dat als de woning op het ogenblik dat deze klacht wordt ingediend niet langer bewoond is (bijvoorbeeld: de huurder heeft de woning moeten verlaten om veiligheids- of gezondheidsredenen, of ten gevolge van een hoogoplopend conflict met de verhuurder, …), onze dienst bevoegd blijft zolang er geen einde werd gesteld aan de huurovereenkomst.
   Als uw klacht ontvankelijk is, wordt een bezoek aan de woning in kwestie gepland.
  • Geldigheid van het bezoek
   Het bezoek is enkel geldig als de woning verhuurd wordt in het kader van een huurovereenkomst die nog steeds lopende is op het ogenblik van het bezoek.
   Opmerking: we controleren het bestaan van een huurovereenkomst, niet de datum waarop ze gesloten werd. Dit betekent dat:
   – zolang er een huurovereenkomst bestaat, is het voor ons niet van belang of de huurovereenkomst dezelfde is als die van de dag waarop de klacht werd ingediend, dan wel of het gaat om een huurovereenkomst die met een nieuwe huurder werd gesloten na de indiening van de klacht.
   – als de woning op het ogenblik dat dit bezoek plaatsvindt niet langer bewoond is (bijvoorbeeld: de huurder heeft de woning moeten verlaten om veiligheids- of gezondheidsredenen of ten gevolge van een hoogoplopend conflict met de verhuurder, de nieuwe huurder is nog niet in zijn nieuwe woning ingetrokken, …), onze dienst bevoegd blijft zolang er geen einde werd gesteld aan de huurovereenkomst.
  • Concrete voorbeelden
 • Artikelen 4 tot 14 van de Brusselse Huisvestingscode beschrijven de opdrachten van de gewestelijke huisvestingsinspectie (controle van de naleving van de vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen en afgifte van de conformiteitscontroleattesten) en de procedures die bij het vervullen van deze opdrachten gevolgd moeten worden.
  Deze artikelen bakenen ons bevoegdheidsdomein duidelijk af: dat beperkt zich tot huurwoningen. Om die reden wordt u verzocht om bij de indiening van uw klacht het bewijs van het bestaan van een huurovereenkomst te bezorgen.
 • Als uw woning nog steeds een reëel en serieus risico voor uw veiligheid inhoudt, zou er meteen een verhuurverbod kunnen worden opgelegd.
 • Een klacht kan leiden tot een verhuurverbod, waardoor de huurders of bewoners verplicht kunnen worden te verhuizen.
 • Een verhuurverbod leidt tot het verval of de nietigheid van de huurovereenkomst (voor huurovereenkomsten gesloten of hernieuwd na 01.01.2018). Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij een gespecialiseerde vereniging op het vlak van huisvesting, een advocaat/advocate, een jurist of elke andere persoon die over kennis ter zake beschikt.