Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Toepassingsveld

Het voorkeurrecht is van toepassing op alle huurovereenkomsten voor hoofdverblijfplaats van een duur van negen jaar en langer.

De maatregel is niet van toepassing op huurovereenkomsten van korte duur.

Ook verkopen tussen leden van hetzelfde huishouden komen niet in aanmerking.

De huurder moet gedomicilieerd zijn in de woonst.

Procedure

De verhuurder moet de huurder voorafgaandelijk per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte stellenvan zijn beslissing om de huurwoning te verkopen. Hij moet in deze brief ook het voorkeurrecht vermelden van de huurder, van diens wettelijke of feitelijke samenwonende en van hun kinderen als deze ook in de woning zijn gedomicilieerd.

Voorts moet de brief een beschrijving bevatten van de woning (met name het adres, de grondoppervlakte en de kadastrale aanduiding van het goed) evenals de prijs en de voorwaarden van de geplande verkoop.

Deze kennisgeving geldt als een verkoopaanbod ten gunste van de huurder (over de prijs en de voorwaarden kan niet worden onderhandeld).

De huurder heeft dertig dagen tijd om na te gaan of hij de woning kan aankopen en om de verhuurder mee te delen of hij zijn voorkeurrecht al dan niet uitoefent.

Als de huurder afziet van dit recht of niet binnen deze termijn reageert, zal de woonst op de huizenmarkt te koop worden gesteld.

Indien de woning daarna tegen een gunstigere prijs of voorwaarden aan een andere koper wordt aangeboden, krijgt de huurder opnieuw zeven dagen tijd om zijn voorkeurrecht uit te oefenen.

Zowel de notaris als de vastgoedmakelaar die belast zijn met de verkoop van de woning moeten nagaan of de huurder correct werd geïnformeerd over zijn voorkeurrecht. Zoniet stellen ze de huurder zelf op de hoogte.

Het voorkeurrecht is ook van toepassing in het geval van een openbare verkoop, onder de specifieke voorwaarden die in de ordonnantie zijn vermeld.

Sanctie

De ordonnantie voorziet in een sanctie voor een verkoop die plaatsvindt zonder de regels van het voorkeurrecht na te leven.

De huurder kan dan een rechtsvordering tot indeplaatsstelling tegen de koper instellen. Hierbij zal de benadeelde huurder in de rechten en plichten van de koper kunnen treden die uit de aankoopakte voortvloeien. De huurder zal dan aan de koper de door hem betaalde prijs en de aktekosten betalen om de nieuwe eigenaar van het pand te worden.

In dat geval zal de benadeelde koper zich op zijn beurt kunnen richten tot de in gebreke gebleven verhuurder, notaris of vastgoedmakelaar.

Meer informatie

Voor meer informatie over het voorkeurrecht kunt u contact opnemen met uw notaris.