Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Nouvelle méthode de calcul de l’indexation des loyers basée sur le PEB

Sociale huisvesting: berekening van de huurprijs, energiepremie en sociaal tarief

De evolutie van de huurprijzen is voor veel Brusselaars een legitieme bezorgdheid. Op de particuliere markt kunnen de huurprijzen alleen onder bepaalde voorwaarden worden herzien en worden ze meestal geïndexeerd als dat mogelijk is. De sociale huisvesting daarentegen kent specifieke regels voor huurprijswijzigingen. Hoe wordt de huur berekend? Zijn er maatregelen om de stijgende energieprijzen op te vangen?

Sociale huurprijs berekend op basis van het inkomen van de huurder

De sociale huurprijs wordt berekend op basis van het inkomen van de huurder: als het inkomen stijgt, stijgt ook de huur, maar die blijft beperkt tot maximaal 24% van het inkomen van de betrokken huurder. Die huurprijsherziening vindt ieder jaar plaats op 1 januari. Overigens, als het inkomen van de huurder minstens 20% daalt, wordt de huur verlaagd in de loop van het jaar.

Dankzij het automatische indexeringsmechanisme van salarissen, pensioenen en uitkeringen zagen heel wat Brusselse gezinnen hun inkomen stijgen. Als gevolg daarvan zijn de huren van de meeste sociale huurders begin dit jaar aangepast aan deze verhoging. Dit is dus geen indexering, maar een herberekening op basis van de evolutie van het gezinsinkomen.

Ter herinnering: de sociale woningen zijn niet mee opgenomen in de ordonnantie van 13 oktober 2022 tot wijziging van het indexeringssysteem van de huurprijzen. De ordonnantie wijzigt artikel 224 van de Brusselse Huisvestingscode dat betrekking heeft op woninghuurovereenkomsten maar met uitzondering van de woningen die verhuurd worden door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM), door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en door het Woningfonds.

Een energiepremie voor de minst energiezuinige woningen

Hoewel de gemiddelde huur van een sociale woning in Brussel 372 euro bedraagt (tegenover € 1.069 op de privé-markt), kan de stijging van de energieprijzen bepaalde sociale huurders in een woning met slechte energieprestaties toch in moeilijkheden brengen.

Huurders van ongeveer 23.000 sociale woningen met slechte energieprestaties krijgen dit jaar een energiepremie van € 300 op jaarbasis, wat overeenstemt met 25 euro per maand voor het jaar 2022. Dat bedrag wordt afgetrokken van de jaarlijkse lastenverrekening die hen tussen juni en september 2023 wordt toegezonden.

Huurders die recht hebben op deze toeslag zullen in juni persoonlijk door hun OVM geïnformeerd worden.

Energierekening: sociale huurders kunnen het sociale tarief genieten

De meeste sociale huurders komen in aanmerking voor het sociale energietarief. Een energierekening tegen het sociale tarief komt overeen met ongeveer een derde van de gemiddelde energierekening. Dat sociale tarief wordt automatisch, via hun Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM), toegekend als hun woning op een collectieve stookketel aangesloten is. Als de woning een individuele ketel heeft, moet de huurder in sommige gevallen het tarief zelf aanvragen.

Zij hebben echter geen recht op het basispakket energie van de federale overheid, omdat dat pakket niet van toepassing is voor personen die genieten van het sociale tarief.

Abonneer u op onze nieuwsbrief