Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Versterking van de instrumenten tegen discriminatie op de huurmarkt

Versterking van de instrumenten tegen discriminatie op de huurmarkt

Toegang tot huisvesting is een basisrecht. Maar nog te veel Brusselaars worden als huurder geweigerd op basis van hun afkomst, geslacht, handicap, leeftijd, sociale situatie of andere wettelijke criteria. Door de goedkeuring van een ordonnantie, dat aangevuld werd met drie uitvoeringsbesluiten, gaf het Brussels Parlement groen licht voor instrumenten om de strijd tegen discriminatie op te voeren.

Bepaling van welke inlichtingen mogen gevraagd worden aan de kandidaat-huurder

De nieuwe regelgeving bepaalt welke informatie en documenten aan de kandidaat-huurder gevraagd mag worden op drie verschillende momenten: om een afspraak te maken voor bezichtiging van de woning, bij het zich kandidaat stellen als huurder en voor de ondertekening van het huurcontract.

  • Om een afspraak te maken om de huurwoning te bezichtigen, mag de naam, voornaam, mailadres of telefoonnummer van de kandidaat-huurder gevraagd worden.
  • Bij de ontvangst van een kandidatuur, mag aan de kandidaat-huurder gevraagd worden uit hoeveel personen het gezin bestaat. Van het gezamenlijk inkomen mag alleen het bedrag gevraagd worden, niet wie het uitbetaalt. De kandidaat kiest zelf op welke manier hij het bedrag van het gezamenlijke inkomen aantoont.
  • Wanneer de kandidaat aanvaard wordt als huurder, wordt de te ondertekenen huurovereenkomst aangevuld met de identiteitsgegevens én burgerlijke staat van de huurder. De verhuurder vraagt daarom een identiteitsdocument op én informeert of de huurders wettelijk samenwonend of gehuwd zijn.

Ben je verhuurder of vastgoedmakelaar? Gebruik het standaard kandidatuurformulier voor het huren van een woning, met alle wettelijke informatie en de bewijsstukken die een verhuurder mag vragen aan de kandidaat-huurder.

Uitvoeren van discriminatietesten door de Gewestelijke Huisvestingsinspectie

De inspecteurs van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie zijn bevoegd om testen met een ‘mystery client’ en situatietesten uit te voeren. Deze proactieve testen hebben tot doel om discriminatie door privé- en openbare verhuurders alsook door vastgoedmakelaars op te sporen.

Bij de eerste vorm stelt de tester een discriminerende vraag aan een verhuurder of vastgoedmakelaar om de wettigheid van het antwoord na te gaan. Als de vastgoedmakelaar op de vraag ingaat, geeft hij blijk van een verboden discriminerende praktijk.

Bij situatietesten wordt geen discriminerende vraag gesteld, maar wordt er gewerkt met een test‐ en een controleprofiel, die enkel verschillen op basis van een beschermd criterium. In de tests vergelijkt men of het test‐ en het controleprofiel op eenzelfde dan wel op een ongelijke manier worden behandeld.

De Gewestelijke Huisvestingsinspectie kan hiervoor beroep op verenigingen die ijveren voor de integratie via huisvesting (VIH) alsook op verenigingen die actief zijn binnen het domein van de podiumkunsten.

Toevoeging van ‘beschermde criteria’

Er is sprake van discriminatie als een persoon minder gunstig wordt behandeld dan een andere persoon op grond van een of meer beschermde criteria, en op voorwaarde dat de situatie waarin beide personen zich bevinden vergelijkbaar is én een objectieve rechtvaardiging ontbreekt. Voorbeelden van beschermde criteria zijn geslacht, ras, huidskleur, afkomst, leeftijd, politieke overtuiging, gezondheidstoestand.

Aan de lijst van beschermde criteria werden bijkomende criteria toegevoegd: verblijfsstatus, syndicale overtuiging, gezinsverantwoordelijkheden, adoptie, meemoederschap en vaderschap.

In de brochure ‘Discriminatie op de woningmarkt’, die de antidiscriminatiewetgeving in het Gewest in detail uitlegt, vinden zowel huurders, verhuurders en vastgoedmakelaars tips om discriminatie te voorkomen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief