Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Een vergoeding voor verhuurders voor de onbetaalde bewoningsvergoedingen tijdens het winterverbod

Het veralgemeende winterverbod geldt van 1 november tot 15
maart voor alle publieke en privéwoningen in het gewest. Als tijdens
deze periode een bewoningsvergoeding verschuldigd is en de huurder deze
niet betaalt, kan de verhuurder een aanvraag tot compensatie indienen
bij het Gewestelijk Solidariteitsfonds.

Hieronder worden de voorwaarden toegelicht waaraan u
moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding evenals de
procedure voor het indienen van de aanvraag.

Toekenningsvoorwaarden

Om deze vergoeding te verkrijgen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eerst en vooral moet de verhuurde woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn. Bovendien moet de verhuurder in het bezit zijn van een vonnis dat de uithuiszetting na 15 augustus toestaat, ofwel voor ofwel na het winterverbod. Daarenboven mag u niet de gevraagde bewoningsvergoeding (huur) ontvangen hebben nadat u de huurder een herinnering hebt gestuurd.
Met behulp van de online simulator kan u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden voor om de onbetaalde bewoningsvergoedingen terug te vorderen.

Aanvraagprocedure

Als u recht heeft op een vergoeding, dien dan slechts één aanvraag per woning in. U kunt de aanvraag ten vroegste indienen bij het vertrek van de huurder als die de woning verlaat tijdens de periode van het winterverbod of op het einde op 15 maart, als de huurder op die datum nog steeds in de woning verblijft. Ongeacht de situatie moeten alle aanvragen ten laatste tegen 15 september, volgend op het einde van het winterverbod, ingediend zijn.
U moet een aanvraagformulier voor een natuurlijke persoon of voor een rechtspersoon invullen en er een kopie aan toevoegen van het vonnis dat de uithuiszetting toestaat, van het geregistreerde huurcontract, van de bankkaart van de rekening waarop de vergoeding overgeschreven moet worden, de schriftelijke herinnering aan uw huurder om de onbetaalde huur te betalen en eventueel van het laatste verzoek tot indexering van de huur.
U kunt uw aanvraag samen met bovengenoemde documenten indienen door middel van het aanvraagformulier, via e-mail op het adres winterstop.dghi@gob.brussels, afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, een aangetekend schrijven of de informatiekiosken aan het onthaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Een informatiebrochure voor verhuurders

Verhuurders die een uitzettingsprocedure willen opstarten, of al hebben opgestart, vinden in deze brochure alle informatie over de gewijzigde termijnen waarmee ze rekening moeten houden alsook onder welke voorwaarden en via welke procedure ze, dankzij het Solidariteitsfonds, een compensatie kunnen ontvangen voor de onbetaalde bewoningsvergoedingen tijdens het winterverbod.
Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe een vergoedingsaanvraag in te dienen.

Abonneer u op onze nieuwsbrief