Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wanneer kan mijn huur worden ge√Įndexeerd?

Om de huur te kunnen indexeren (en indien het huurcontract dit niet uitsluit), moet de eigenaar-verhuurder voldoen aan de regionale wetgeving inzake huurcontracten, namelijk:

Indien indexering mogelijk is, kan de huurprijs jaarlijks worden ge√Įndexeerd, ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

Indexering is niet automatisch: de verhuurder moet dit schriftelijk aanvragen bij de huurder.
Dit verzoek heeft geen retroactief effect, behalve voor de drie maanden die voorafgaan aan de maand van het verzoek.

Hoe wordt de indexactie berekend?

Basisprincipe:

De indexatie gebeurt altijd op basis van de schommelingen van de index van de ‚Äúgezondheidsprijzen‚ÄĚ.

Om het bedrag van de ge√Įndexeerde huurprijs te bepalen, wordt de volgende formule toegepast (artikel 1728bis van het voormalige Burgerlijk Wetboek):

basishuurprijs x nieuwe gezondheidsindex
basisgezondheidsindex

Waarbij:

  • de basishuurprijs de huurprijs is die in de huurovereenkomst wordt vermeld;
  • de basisindex is de index van de maand voorafgaand aan de datum van afsluiting van de overeenkomst;
  • de nieuwe index is die van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst.

De indextabellen zijn beschikbaar op de Statbel website van de FOD Economie.

Er bestaat ook een calculator voor de huurindexering

Correctiefactor voor sommige woningen met een hoog energieverbruik:

Nog tot 13 oktober 2023 zijn er beperkingen op de huurprijsindexering voor woningen met een hoog energieverbruik.

Vanaf 14 oktober 2023 is een indexering voor de huurwoningen met een EPB-certificaat label E, F en G opnieuw toegelaten, maar volgens een aangepaste formule.

U moet deze indexering met aangepaste formule (correctiefactor) toepassen als uw woning aan de volgende 3 kenmerken beantwoordt:

  1. Het huurcontract is in werking getreden vóór 14 oktober 2022.
  2. Het EPB-certificaat van de woning is E, F of G.
  3. U huurt of verhuurt een woning op de private of publieke markt (woningen verhuurd via het OCMW, de gemeente, het sociaal verhuurkantoor of de regie). De woningen die verhuurd worden door de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) en door het Woningfonds vallen niet onder deze regeling.