Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Toekennen van toelagen

Toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Beslissing nr. 066/2022 van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over aanvraag die uitgaat van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Huisvesting om toegang te bekomen- tot de informatiegegevens van het Rijksregister en om het Rijksregisternummer te gebruiken in het kader van het beheer van de dossiers van een huurtoelage.

Gegevensuitwisseling

Machtiging van de Brusselse Controlecommissie

Verzoek van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussel Huisvesting om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens uit de gewestelijke database die beheerd wordt door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, en dit in het kader van de toekenning van huurtoelagen

Informatief formulier over een of meer verwerkingen van persoonsgegevens

Deze nota informeert u in alle transparantie en in overeenstemming over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van het volgende proces:

 • De aanvragen tot toelage verwerken, met het oog op de toekenning of weigering van de toelage;
 • Het toezicht op de naleving van de toekenningsvoorwaarden gedurende de periode tijdens dewelke de toelage wordt uitbetaald met het oog op het behoud, de intrekking of de opheffing van de toelage;
 • De terugvordering van ten onrechte uitbetaalde toelagen, in toepassing van artikels 92 tot 96 van de Organieke ordonnantie van 26 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle,
 • Het opleggen van administratieve boetes.

Discriminatie op de huisvestingsmarkt

Toegang tot de informatiegegevens van het Rijksregister

Beslissing nr. 004/2023 van Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken over aanvraag die uitgaat van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Huisvesting om toegang te hebben tot de gegevens van het Rijksregister en om het rijksregisternummer te gebruiken in het kader van behandeling van dossiers betreffende klachten en meldingen van feiten van discriminatie bij de toegang tot huisvesting, om de daders van dergelijke feiten op efficiënte wijze op te sporen, te vervolgen en bestraffen.

Gegevensuitwisseling

Brussel Huisvesting en de Federale Overheidsdienst Financiën hebben een protocol opgesteld inzake gegevensverwerking betreffende de verwezenlijking van de taken en opdrachten van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie zoals omschreven in de Brussels Huisvestingscode met betrekking tot de onroerende goederen gelegen in het Brussels hoofdstedelijk Gewest, zoals het recht op een behoorlijke huisvesting voor huurders en het opsporen, vaststellen en sanctioneren van discriminatie bij de toegang tot huisvesting.

Nota betreffende het verstrekken van gegevens via het formulier voor klacht of melding

Deze nota informeert u in alle transparantie en in overeenstemming over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd in het kader van het volgende proces:
Beheer en opvolging van meldingen van potentiële discriminatie op de woonmarkt in de zin van de Brusselse Huisvestingscode, via het online meldingsformulier “Discriminatie melden” op de websites:

Leegstaande woningen bestrijden

Brussel Huisvesting beschikt over het recht op toegang tot persoonsgegevens afkomstig uit:

 • Het Rijksregister (identificatienummer, naam, voornaam, …);
  Beraadslaging RR nr 59/2015 van 30 september 2015
  Beraadslaging RR nr 50/2015 van 2 september 2015
  Beraadslaging RR nr 06/2012 van 11 januari 2012
 • De diensten voor water- en elektriciteitsdistributie;
  Advies nr 12/2012 van 11 april 2012
 • De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën;
  Beraadslaging FO nr 33/2016 van 29 september 2016
 • Verschillende authentieke bronnen.

De persoonsgegevens worden gebruikt voor:

 • Het identificeren van de houders van onroerende rechten op gebouwen die ervan verdacht worden leeg te staan.
 • Het contacteren en ontmoeten van deze personen om oplossingen voor te stellen voor de leegstand.
 • De voortzetting van de aangevatte procedure volgens de bij wet vastgestelde regels.
 • Het communiceren aan de gemeenten van de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun opdrachten van openbaar belang in verband met het huisvestingsbeleid.
 • Het realiseren van de gewestelijke inventaris van de leegstaande woningen.

De cel Bestrijding van de leegstand heeft deze gegevens nodig om het openbare beheersrecht te kunnen uitoefenen of elke andere dwingende maatregel om de bezetting te herstellen en om te kunnen corresponderen met de houders van onroerende rechten op gebouwen die ervan verdacht worden leeg te staan.

Subsidies en dotaties

Deze nota informeert u in alle transparantie en met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) over de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van het volgende proces: verwerking van subsidieaanvragen en dotaties (inclusief de toekenning ervan en controle erop).