Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Rol van de DGHI

Binnen Brussel Huisvesting ziet de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie erop toe dat het recht op een behoorlijke huisvesting gegarandeerd wordt voor alle huurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  • Toezien op de naleving van de elementaire normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van verhuurde woningen of woningen bestemd voor verhuur;
  • de strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting;
  • toekennen van het label “kwaliteitsvolle studentenwoning”

Conformiteitscontrole op woningen

Enquêtes

De DGHI voert onderzoeken uit naar aanleiding van klachten die worden ingediend door de huurders, de gemeenten, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) en andere officieel aangestelde actoren in de huisvestingssector. De DGHI kan ook op eigen initiatief optreden en op basis van waarschuwingen van de Directie Huurtoelagen & Leegstaande Woningen wegens niet-naleving van de regels.

De klacht kan via een online formulier, aan het loket of per brief worden ingediend. Het is steeds nuttig een kopie voor te leggen van de huurovereenkomst, een bewijs van betaling van de twee laatste maanden huur en alle andere informatie die bevorderlijk kunnen zijn voor de procedure.

Conformiteitscontroleattest

De DGHI levert een conformiteitscontroleattest af op verzoek van de verhuurder wanneer die de nodige werkzaamheden heeft uitgevoerd aan een woning waarvoor een verhuurverbod werd opgelegd door onze dienst omdat de normen in verband met veiligheid, gezondheid en uitrusting niet werden nageleefd. Het verzoek leidt systematisch tot een onderzoek.
Dit document moet worden verkregen alvorens een woning opnieuw te huur gesteld kan worden. De uitreiking ervan biedt de garantie dat, op het ogenblik van de afgifte, de betrokken woning voldoet aan de normen.
Er wordt 50 € aangerekend voor administratieve kosten, elektronisch te betalen aan ons loket of via bankoverschrijving.

Er kan eveneens en schriftelijk verzoek aan de DGHI worden ingediend:

Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie
Brussel Huisvesting
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Sint-Lazarusplein 2 – 1035 Brussel

De strijd tegen discriminatie bij de toegang tot huisvesting

Nadat de DGHI een klacht of melding van discriminatie heeft ontvangen, wordt het dossier geanalyseerd om na te gaan of de feiten een discriminatie op het gebied van huisvesting kunnen vormen.

De DGHI kan een discriminatietest uitvoeren indien aan de wettelijke vereisten is voldaan en indien de test noodzakelijk is om de overtreding vast te stellen.

Meer informatie over discriminatie op de huisvestingsmarkt

Toekenning van het label kwaliteitsvolle studentenwoning

De DGHI kent het label kwaliteitsvolle studentenwoning toe. Zij ontvangt en verwerkt de labelaanvragen die via een specifiek formulier ingediend worden.

Deze labelaanvragen mogen enkel betrekking hebben op woningen die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst voor studenten.

Meer informatie over het label, het formulier om het label aan te vragen en het verloop van de procedure.

Beroep

Zowel verhuurders als huurders kunnen een beroep indienen bij de gemachtigde ambtenaar tegen finale technische beslissingen en de beslissing tot boete van de DGHI.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Gemachtigde Ambtenaar
Brussel Huisvesting
Directie Juridische Zaken Huisvesting
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel

Wettelijke basis

CONFORMITEIT

Brusselse Huisvestingscode

Uitvoeringsbesluiten

Ministerieel besluit

KWALITEITSLABEL VOOR STUDENTENWONINGEN

Brusselse Huisvestingscode

Uitvoeringsbesluit

DISCRIMINATIE

Brusselse Huisvestingscode

Uitvoeringsbesluit