Gewestelijke overheidsdienst Brussel - Brussel Huisvesting

Wijziging van de huurwetgeving in november 2024

Elke Brusselaar heeft recht op behoorlijke huisvesting. Op 29 maart 2024 gaf het Brussels Parlement groen licht voor een wijziging van de huurwetgeving met als doel drempels weg te werken die de toegang tot een degelijke, betaalbare en duurzame woning verhinderen. Tijd voor meer uitleg over deze wijzigingen..

Uitbreiding van de bevoegdheden van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie

De directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI) ziet toe op de naleving van de minimale normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van verhuurde woningen. Deze bevoegdheid wordt vanaf het najaar 2024 uitgebreid naar woningen die nog niet of niet meer verhuurd worden. De huurder die een klacht heeft ingediend bij de DGHI of een dossier heeft voorgelegd aan de Paritaire Huurcommissie zal een bijkomende bescherming genieten zolang de procedure loopt. Een verhuurder die wil nagaan of zijn huurwoning beantwoordt aan de minimale kwaliteitsnormen, zal een controlebezoek door de inspecteurs van de DGHI kunnen aanvragen.

Huurwaarborg

Deze waarborg mag niet meer bedragen dan twee maanden huur (zonder lasten). Om problemen te vermijden met het bewijs van betaling mag het bedrag van de waarborg niet meer cash overhandigd worden aan de verhuurder. De verhuurder moet de waarborg terugbetalen aan de huurder binnen twee maanden na het verlaten van de woning.

Huurovereenkomsten van korte duur

De verhuurder die een korte huurovereenkomst (van maximaal 3 jaar) voorstelt, moet de laatst toegepaste huurprijs van de woning melden. Het bedrag van de huurprijs mag niet verhoogd worden, tenzij de verhuurder een langlopende huurovereenkomst voorstelt. Enkel indexering is mogelijk t.o.v. de vorige huurprijs. Kortlopende huurovereenkomsten kunnen ook niet meer dan eenmaal verlengd worden.

Ongecontroleerde uitzettingen

Ongecontroleerde uitzettingen zijn uitzettingen zonder uitvoerbaar bevel (m.a.w. een gerechtelijke beslissing die toelating geeft voor de uitzetting) en zullen strenger bestraft worden. De verhuurder kan tot 18 maanden huur als vergoeding verschuldigd zijn aan de huurder in geval van een ongecontroleerde uitzetting.

Andere maatregelen

Standaardmodellen van de opzeggingsbrief zullen voorgesteld worden, zodat elke partij op een correcte manier geïnformeerd is over zijn rechten bij de beëindiging van de huurovereenkomst.

De huurovereenkomst zal ook bepalen welke kosten voor rekening zijn van de huurder of de verhuurder en hoe de kosten verdeeld zullen worden tussen beide partijen. De huurder zal trouwens verplicht worden een verzekering tegen brand en waterschade af te sluiten.

Tenslotte zijn clausules in de huurovereenkomst over het verbod op het houden van huisdieren of het zich domiciliëren op het adres van de huurwoning, niet geldig.

Lees alle info in de ordonnantie tot wijziging van de Brusselse Huisvestingscode met het oog op de verwezenlijking van het recht op huisvesting die op 1 november 2024 in werking zal treden.

Abonneer u op onze nieuwsbrief